Miljö och vardagsrörelse för hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 21 mars 2022, kl 09:00 - 11:20
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Stadsplanerare, beslutsfattare inom plan och bygg, landskapsarkitekter, tjänstepersoner som arbetar för befolkningens hälsa samt civilsamhällsorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Människors rörelsemönster i vardagen är i betydande grad beroende av stadsplanering. En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en grundförutsättning för en hälsofrämjande planering. Med en grund i Boverkets utredning kring grönskans betydelse för hälsa bjuder vi in till en förmiddag med fokus på rörelse och djur- och naturkontakt i vår vardag.

Program

09.00 Ing-Marie Wieselgren hälsar välkomna

09.10 Grönplanera för människors hälsa och välbefinnande!

Vilken är grönskans betydelse för människors hälsa och hur vi kan bli bättre på att ta tillvara
och integrera grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen för att främja en jämlik och
god hälsa? Boverket och Naturvårdsverket har gemensamt tagit fram en ny vägledning om
kommunal grönplanering och att ta fram en grönplan.
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket. Nicole Lindsjö, grönstrateg på Naturvårdsverket

09.35 Urbana grönområden och folkhälsa – senaste nytt från forskningsfronten

Forskning kring naturens positiva inverkan på människors hälsa och välbefinnande har ökat
dramatiskt över de senaste åren. Det finns evidens för oräkneliga hälsovinster, varierande från
ökad livslängd till mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och depression. Allt fler
vetenskapliga discipliner engagerar sig i forskningsfrågan och vår kunskap om mekanismer
bakom hälsoeffekterna växer stadigt.
Matilda van den Bosch, Läkare och Senior Forskare, Barcelona Institute for Global Health och Adjungerad professor, the University of British Columbia

10.00 Paus

10.15 Från evidens till landskapsarkitektur

Evidens för hälsofrämjande utemiljöer och utevistelse ger viktiga motiv och argument för att
värna, utveckla och förvalta natur och grönska i människors vardagsmiljöer. Det finns också
kunskap om utemiljöers gestaltning och innehåll som är av betydelse för människor generellt
och i relation till olika målgrupper. I pågående samarbetsprojekt mellan forskning och praktik
testas och utvecklas modeller och verktyg för att denna kunskap ska komma till användning vid
planering, utveckling och förvaltning av landskap.
Anna Bengtsson, Landskapsarkitekt och universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle, Sveriges Lantbruksuniversitet

10.40 Barns kontakt med djur i vardagen

Den pågående urbaniseringen med förtätning av livsmiljöer gör att barns naturliga kontakter
med djur och natur minskar. Barns möjlighet till naturkontakt och lek utomhus har minskat
avsevärt och det medför risk för negativa effekter på liv och hälsa. Ökad kunskap kring villkoren
för barns kontakt med djurliv i vardagen, både i stad och på landsbygden, är en viktig
komponent i arbetet mot en hållbar utveckling.
Fredrika Mårtensson, Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle, Sveriges
Lantbruksuniversitet

11.05-11.20 Avrundning av dagen

Frågor om webbinariet? Kontakta Ola Bergqvist, ola@heltute.se

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material