Migration och psykisk hälsa – samordningsmöte

Migration och psykisk hälsa
Datum: 12 november 2021, kl 12:00 - 12:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Migration och psykisk hälsa: En hektisk augustivecka! Samarbete mellan region och kommuner för upptäckt av psykisk ohälsa hos afghaner precis vid ankomsttillfället.

Sigtuna utvecklade snabbt arbetssätt tillsammans med Region Stockholm och Stockholms stad för att säkerställa tidig upptäckt och psykologiskt stöd för de afghaner som anlände på Arlanda under kort tid i slutet av augusti.

Under den senaste öppna samordningen, 21 september, lyftes erfarenheter från Intro Stockholms och från Region Stockholms arbete vid mottagandet. Det stödverktyg som utvecklats av regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi inom Region Stockholm väckte intresse.

Vid detta tillfälle får vi chansen att höra direkt och resonera med de som utvecklat och använt verktyget. Ur denna erfarenhet kan vi lära mycket om framgångsfaktorer för samverkan mellan olika aktörer, möjligheter att ställa om när särskilda händelser uppstår och om hur man kan jobba på nya sätt för att fler ska få mer tillgång till insatser snabbt. Vi ser fram emot att höra från er andra vad vi kan lära oss om framgångsrikt samarbete mellan region, kommuner, civilsamhälle och andra inom migration och psykisk hälsa.

Detta återkommande samordningsmöte är öppet för alla organisationer som på något sätt arbetar inom området. Syftet är att samordna det arbete som redan görs för att öka synergier och minska dubbelarbete, och att bidra till att de insatser som erbjuds motsvarar helheten och omfattningen av de behov som finns. Vi antecknar alla tips och förslag som kommer upp under mötet och delar anteckningarna efteråt, men vi spelar inte in själva mötet.

Samordningsmötet är en aktivitet inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Allt deltagande i Kraftsamlingen bygger på allas gemensamma engagemang. Var och en deltar utifrån sitt eget mandat inom den egna organisationen.

Delta i samordningen

Efter mötet mailar vi ut tips, länkar och noteringar som kommer upp under mötet. Vill du ha uppföljande mail och inbjudan till kommande samordningsmöten inom migration och psykisk hälsa, maila henrik.tuner@skr.se.