Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för missbruk och beroende

Datum: 8 december 2020, kl 08:30 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med missbruk eller beroende, politiker, professions- och brukarföreningar

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Gå in på vardochinsats.se för att läsa texterna som tagits fram inom VIP missbruk och beroende.

Program

 • 08.30-08.40 – Ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen, Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande, Ola Götesson, vice ordförande
 • 08.40-09.00 – Nationella arbetsgruppen presenterar VIP för missbruk och beroende, nationella arbetsgruppen för VIP missbruk och beroende
 • 09.00-09.15 – Utredning kring insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos, Anders Printz, Socialdepartementet
  Texter om samsjuklighet har varit svåra att ta fram då kunskapsunderlaget är begränsat, varpå denna utredning är viktig för den fortsatta utvecklingen av VIP.
 • 09.15-09.30 – Nationella riktlinjer och kunskapsstöd för vård och stöd vid missbruk och beroende samt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, Stefan Brené och Regina Ylvén, Socialstyrelsen
  Texter utgår från befintligt kunskapsstöd varpå en välutvecklad VIP förutsätter ett bra samarbete med Socialstyrelsen.
 • 09.30-09.40 – Kunskapsguiden, Christina Loord-Ullberg, Socialstyrelsen
 • 09.40-09.55 – Delaktighet och samverkan utifrån ett brukarperspektiv, Paula Carlgren, NSPH och Per Granvik, Region Skåne
  Brukarrepresentanters medverkan har varit en stor tillgång under framtagande av texterna.
 • 09.55-10.10 – Arbetsrehabilitering enligt IPS, Maria Olovsson och Per Hjelm, Göteborgs stad, Nina Nilsson, Beroendemottagningen Hisingen, Göteborg
  IPS är en av de insatser som omfattas av texterna i VIP.
 • 10.10-10.20 – Former för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för våra ungas bästa, Hanna Brännström, Maria Ungdom i Region Stockholm, Francisca Samuelsson, Sollentuna kommun
  Samverkan är ett genomgående tema i samtliga texter i VIP.
 • 10.20-10.35 Paus
 • 10.35-10.50 – Integrerad behandling genom BoP-team, Mathias Ivansson och Helen Birch, Region Jönköpings län
  Integrerad behandling är en av insatserna som omfattas av texterna i VIP.
 • 10.50-11.00 – Våldsutsatta kvinnor i beroende, Linköpings stadsmission
  Arbete med våldsutsatta kvinnor är en av insatserna som omfattas av texterna i VIP.
 • 11.00-11.15 – Hur kan vi utvärdera kvalitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst? Jeanette Westman, Karolinska Institutet, Zophia Mellgren, SKR
  Uppföljning i alla VIP sker i samarbete med aktuella psykiatriska kvalitetsregister.
 • 11.15-11.35 – Hur kan primärvården använda VIPen? Karin Borg, Västra Götalandsregionen, Sven Andréasson, Karolinska Institutet
  En del av reaktionerna på texterna har varit att primärvårdsperspektivet behöver stärkas – vad behövs för att göra det?
 • 11.35-12.00 – Panelsamtal – Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?
  • Camilla Freedeke, Kalmar kommun
  • Camilla Carpholt, Kommunförbundet Västernorrland
  • Christer Jonsson, ledamot i SKRs sjukvårdsdelegation och regionråd i Kalmar län
  • Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm
  • Åse Sundqvist. Verdandi Örebro