Kraftsamling för psykisk hälsa hos de yngsta barnen i Skåne

Barn och unga
Datum: 14 december 2020, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: SKR är medarrangör tillsammans med ett flertal organisationer i samarbete med Region Skåne
Plats: Digital konferens
Målgrupp: Denna konferens vänder sig till dig som arbetar med de yngsta barnen 0-6 år, som beslutsfattare politiker eller chef, som medarbetare eller forskare

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkomna till en digital konferens som vänder sig till dig som på något sätt arbetar med de yngsta barnen 0-6 år. Som beslutsfattare politiker eller chef, som medarbetare eller forskare. Dagen kommer fokusera på främjande, förebyggande, tidiga, generella och specialiserade insatser för psykisk hälsa hos barn 0-6 år.

Alla barns rätt till skydd och omhändertagande har stärkts i och med att FN:s barnkonvention nu blivit svensk lag. En central princip i konventionen är att alla åtgärder som rör ett barn i första hand ska beaktas utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Arbetet för att alla barn ska få tillgång till insatser på olika nivåer som vi tror barnet är betjänt av, även i de fall där barnets vårdnadshavare inte har förmåga att se dessa behov behöver intensifieras.

De yngsta barnen har begränsad förmåga att signalera om de är i behov av stöd. Kunskapen om vilka symptom eller tecken de allra yngsta barnen kan uppvisa om de inte mår bra behöver spridas och vara en del av verksamheternas utveckling. Hälsofrämjande insatser och små barns tidiga erfarenheter hemma och i förskolan har stor betydelse för deras välmående och lärande, även långt upp i skolåldern. Det är viktigt att fånga upp barn som anhöriga, exempelvis då en vårdnadshavare lider av sjukdom eller genomgår en svår situation. Kunskap om vilka stödinsatser som finns tillgängliga samt förmåga att agera så att insatserna når barnet och familjen samt följa upp att de har effekt är alla verksamheters och beslutsfattares ansvar.

Välkommen att vara en del av Kraftsamling för de yngsta barnen i Skåne!