Kraftsamling för psykisk hälsa för alla barn i Skåne – med fokus på tidiga insatser

Barn och unga
Datum: 10 december 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Kommuner och BUP Skåne i samverkan kring Första linjen, i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Malmö Live
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst, Första linjen och BUP samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar barn och ungas psykiska hälsa och utveckling.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkomna till en dag där vi tillsammans fokuserar på barn och ungas psykiska hälsa med utgångspunkt i tidiga insatser.

Under dagen kommer vi att få inspiration och föra dialoger för att kunna arbeta med Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa tillsammans i Skåne.

Vi kommer få lyssna till beskrivningar av utvecklingsarbetet med elevhälsobaserade modeller för tidiga insatser, där en viktig utgångspunkt är att ge alla barn och unga möjlighet att söka hjälp själva. Att ge tidiga insatser med skolan som arena innebär att barn och unga inte behöver flytta sig från skolan. Den kompetens de och deras familjer är i behov ska istället finnas i skolan.

Vi får ta del av korta presentationer från skånska aktörer som på olika sätt arbetar med utvecklingsarbete för tidiga insatser och även ta del av erfarenheter ur ett nationellt perspektiv.

Beslutsfattare från regionen och flera skånska kommuner kommer föra framåtsyftande samtal tillsammans med Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL, om samhällsutmaningen, psykisk hälsa/ohälsa samt hur vi kan arbeta gemensamt för ett långsiktigt arbete i Skåne.

Relaterat material