Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt

Datum: 29 september 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vad är riskorienterat arbetssätt och hur kan vi börja arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser ?

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader.

Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där ni har möjlighet att ta del av det riskorienterade arbetssättet. Ni får samtidigt vägledning i att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i er organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

Medverkande: Eva Thulin Skantze, Anna Östbom, Henrik Tunér SKR

Program och innehåll

  • Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt
  • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner
  • Vad innebär ett Riskgruppsorienterat arbetssätt?
  • Resultat och lärdomar från Pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne
  • Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i er organisation
  • Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt
  • Översikt av konkreta metoder och verktyg
  • Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken
  • Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro

Hur ser fortsättningen ut om en kommun eller region vill starta upp ett riskorienterat arbetssätt?

Kommuner/regioner som har genomgått introduktionsutbildningen och är intresserade att arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt erbjuds att delta i fortsättningen som innehåller två utbildningar där man får alla tillhörande verktyg, handledning och forum för fortsatt erfarenhetsutbyte med de kommuner/regioner som går samma utbildningar.

För att vara framgångsrik i arbetet föreslår vi att det är ett antal medarbetare per kommun/region som bildar ett team som genomgår utbildningarna och deltar tillsammans i det fortsatta arbetet.

Relaterat material