Introduktionsutbildning – ett systematiskt helhetsgrepp för minskad sjukfrånvaro

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 4 mars 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 1 deltagare: 5 000 kronor, paketpris för 3 deltagare: 10 000 kronor. Lunch, fika och kaffe ingår.
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20
Målgrupp: HR-specialister, HR-chefer, arbetsmiljöstrateger, medarbetare inom företagshälsovård eller motsvarande

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syfte: Ge deltagarna inspiration, kunskaper och färdigheter för att, utifrån ett systematiskt helhetsgrepp, analysera behov av förstärkta insatser för minskad sjukfrånvaro i den egna organisationen.

Innehåll introduktionsutbildning (utbildning 1):

  • Inledning: Insikter och lärdomar från genomfört utvecklingsarbete i fem regioner och åtta kommuner
  • Introduktion till systematiskt helhetsgrepp för minskad sjukfrånvaro
  • Genomgång av framtaget material för insatser på alla nivåer och längs hela sjukskrivningskedjan (insatsbeskrivningar och metodstöd)
  • Genomgång av verktyg för att genomföra en behovsanalys
  • Grupparbete: Testa att genomföra en behovsanalys (kartlägga befintliga insatser, identifiera gap och välja insatser för pilottest)
  • Introduktion till ordnad process för implementering av förstärkta insatser
  • Avslutning och nästa steg: verifiera och förankra behovsanalys

Efter introduktionsutbildningen har du verktyg för att genomföra en fördjupad behovsanalys i din organisation. Därefter kan du välja insatser och delta i fördjupande implementeringsutbildning (utbildning 2) eller metodutbildningar (utbildning 3) i olika insatser och material.

Vid introduktionsutbildningen får du ett fysiskt exemplar av allt framtaget material, för analys och inläsning. Efter genomgången metodutbildning i valda insatser och material (utbildning 3) får du ta del av materialet i redigeringsbart format.

Rekommendation för deltagande:

  • Delta gärna minst två personer från regionen/kommunen; representant(er) från en verksamhet som vill arbeta för minskad sjukskrivning och representant(er) från HR/Personal.
  • Om det finns pågående projekt för minskad sjukskrivning deltar med fördel även representant från projektet/projekten.