INSTÄLLT! Nätverksträff för chefer inom socialpsykiatrin

Datum: 29 september 2016, kl 10:00 - 16:00

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

OBS! Nätverksträffen är inställd!

Vid träffen med nätverket/referensgruppen i oktober 2015 lämnade vi information om en pågående översyn av sektionens och avdelningens samtliga nätverk – dess uppdrag, syfte
och sammansättning. Utifrån den översynen har beslut fattas vilka nätverk som kommer att ha officiell status med fortsatt administrativt och finansiellt stöd från SKL.

Nätverket för chefer inom socialpsykiatrin är inte ett av dessa. Vi som arbetar med frågor inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet ser det dock som angeläget att former skapas som möjliggör fortsatt nätverkande för de som varit med i referensgruppen. Dialog har förts med styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum om en möjlig lösning skulle kunna vara att utifrån
ett gemensamt ansvarstagande koppla ihop nätverket med Socialpsykiatriskt Forum och därigenom kunna fortsätta driva gemensamma frågor. SKL och Uppdrag Psykisk Hälsa bjuder därför in nätverket och representanter från styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum för en dialog om ett framtida scenario.