Informationsträff om riskorienterat arbetssätt

Datum: 10 juni 2021, kl 09:00 - 09:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Microsoft Teams
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Sjukfrånvaro kan ha många olika orsaker och det är många faktorer som bidrar till medarbetarens hälsa och välmående. Att påverka sjukfrånvaro är därför en känd utmaning. Riskorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning till ordinarie arbetsmiljöarbete. Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Det som är nytt är att systematiskt arbeta uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och ge tidiga insatser. För att kunna göra det behöver man också följa sjukfrånvaron löpande och med hjälp av statistik hitta arbetsplatser och medarbetare i behov av stöd. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå.

Arbetssättet utgår ifrån en genomgång av forskning på området, ett analysarbete i fem regioner och åtta kommuner. Utifrån det utvecklades ett riskorienterat arbetssätt tillsammans med verksamheterna. Under åren 2018–2019 genomfördes pilottest med det nya arbetssättet i två regioner.