Införande av nationellt vård- och insatsprogram: Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd

Struktur för kunskapsutbyte
Datum: 9 maj 2019, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: NPO Psykisk hälsa
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid utebliven ankomst utan avanmälan debiteras 600 kronor.
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommuner som i sitt arbete möter personer med schizofreni och andra psykoser, politiker samt brukarorganisationer
Anmälan

April 2019 lanseras det första nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) inom psykisk hälsa för Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Under året följer program för Ångest och depression, Självskadebeteende, Missbruk och beroende samt ADHD. Samtidigt förbereds stöd för programmens spridning och implementering i berörda verksamheter.

Målet är att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Innehållet riktar sig till både hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa för att främja helhetssyn och samverkan.

Arbetet sker inom ramen för Landsting och regioners system för kunskapsstyrning och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

På konferensen belyses bland annat följande teman:

  • Den nya kunskapsorganisationen – möjligheter och svårigheter
  • Kunskapsspridning med nationella vård- och insatsprogram (VIP)
  • Innehåll och utformning av VIP Schizofreni och liknande tillstånd
  • Användningsområden för VIP
  • Nationellt, regionalt och lokalt stöd för spridning och implementering
  • Uppföljning och uppföljningsindikatorer
  • Kommande VIP