Införande av nationellt vård- och insatsprogram: Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd

Datum: 9 maj 2019, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: NPO Psykisk hälsa
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid utebliven ankomst utan avanmälan debiteras 600 kronor.
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommuner som i sitt arbete möter personer med schizofreni och andra psykoser, politiker samt brukarorganisationer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

April 2019 lanseras det första nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) inom psykisk hälsa för Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Under året följer program för Ångest och depression, Självskadebeteende, Missbruk och beroende samt ADHD. Samtidigt förbereds stöd för programmens spridning och implementering i berörda verksamheter.

Målet är att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Innehållet riktar sig till både hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa för att främja helhetssyn och samverkan.

Arbetet sker inom ramen för Landsting och regioners system för kunskapsstyrning och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).

På konferensen belyses bland annat följande teman:

  • Den nya kunskapsorganisationen – möjligheter och svårigheter
  • Kunskapsspridning med nationella vård- och insatsprogram (VIP)
  • Innehåll och utformning av VIP Schizofreni och liknande tillstånd
  • Användningsområden för VIP
  • Nationellt, regionalt och lokalt stöd för spridning och implementering
  • Uppföljning och uppföljningsindikatorer
  • Kommande VIP

Konferensen spelades in med videokamera. Tyvärr hade vi tekniska problem under dagen vilket påverkade ljudet på inspelningen negativt. Vi kommer inom kort publicera de föredrag som har acceptabel ljudkvalitet. Vi beklagar att det inte kommer vara möjligt att lyssna på konferensen i sin helhet.

Talarstöd i Powerpoint som visades under dagen

Stor publik på lanseringskonferensen för VIP Schizofreni och liknande tillstånd
Symboliskt knyts banden mellan specialistnivå, primärvård, skola och socialtjänst. Marie Lawrence, samordnade för Nationellt system för kunskapsstyrning, Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande i NPO Psykisk hälsa och Ola Götesson, vice ordförande i NPO Psykisk hälsa.
Brukarrepresentant Åsa Höij i NAG Schizofreni och liknande tillstånd, och processledare Louise Kimby
Sofia von Malortie, Socialstyrelsen
Margaretha Herthelius, ordförande Schizofreniförbundet, och Ing-Marie Wieselgren, stödfunktionen för NPO Psykisk hälsa på SKL
Diplomutdelning till deltagare i nationell arbetsgrupp Schizofreni och liknande tillstånd