IMR-programmet och implementering

Datum: 13 oktober 2016, kl 10:00 till 13 oktober 2016, kl 00:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfri
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Inbjudan vänder sig till beslutsfattare, personer som arbetar med utvecklingsfrågor på en övergripande nivå i Landsting och Kommun, det kan vara politiker, chefer, samordnare, utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, FoU-ledare etc. och personer som arbetar/vill implementera IMR-programmet

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller att sprida och säkerställa jämlik, effektiv och säker vård i Sverige, inte minst för personer som drabbats av svår psykisk sjukdom. För att åstadkomma detta behöver vi kraftsamla och hitta effektiva lösningar för att både implementera och utvärdera nya och befintliga behandlingsprogram. IMR-appen är ett metodstöd som har utvecklats för iPad och syftar till att underlätta spridning och genomförande av IMR-programmet. IMR – Illness Management and Recovery är ett manualbaserat program och en högprioriterad psykosocial insats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni, men kan även användas vid flera olika psykiatriska diagnoser. Syftet är att minska risken för återfall i svåra symtom och att främja deltagarens personliga återhämtning.

Sveriges Kommuner och Landsting med flera samarbetspartners har genomfört flera utbildningsomgångar för personer som arbetar i både kommuner och landsting med syfte att implementera och sprida metoden. Parallellt i detta arbete testar man också att utveckla ett arbetskoncept för att implementering. Dagen innehåller också en presentation av implementering och forskning kring IMR i Norge.

Dagen vänder sig till en bred målgrupp, till er som är beslutsfattare och/eller arbetar med utvecklingsfrågor och implementering, de som har funderingar på att implementera metoden i sin verksamhet och vill veta mer. Men dagen kan också vara värdefull och ge inspiration till dem som implementerat och arbetar med IMR-programmet idag. Tillsammans under dagen ska vi kraftsamla för att kunna möta morgondagens utmaningaroch erbjuda en jämlik och effektiv vård.

 

PROGRAM

 • Olika perspektiv och möjligheter
  Ing-Marie Wieselgren, Nationell Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting
 • IMR programmet, om implementering, utveckling och forskning i Norge
  Kristin Sverdvik Heiervang, PhD, psykologspecialist, AHUS, Norge
 • IMR projektet i Uppdrag Psykisk Hälsa – ett koncept för att implementera
  manualbaserade metoder. Zophia Mellgren, Sveriges Kommuner och Landsting
  Rickard Färdig, PsykosR
 • Goda exempel och erfarenheter av implementeringen i Sverige. Andreas Barquero Johansson & Jannike Lind, Region Skåne, Anna Jensdóttir, Västra Götalandsregionen
 • IMRpro – nästa version av IMRappen Gunnar Dagnå, EBP Solutions
 •  Utmaningar och framtid