Hur gör vi nu tillsammans på skolan med praktiska test?

Datum: 3 september 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Göteborg

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna workshop var inriktad på att förbereda höstens praktiska test och hur de olika lokala elevhälsobaserade modellerna kommer att vara en förstärkning för barnen och deras familjer.

Varje område fick återkoppling på sin handlingsplan och samtal om hur arbetet nu skulle konkretiseras utifrån handlingsplanen och med hjälp av vinjetter diskuterades olika scenarier för hur barn kan få stöd och hjälp på skolan utifrån bedömningar av behoven.

Övriga förslag som diskuterades var digitalisering, som kan vara ett bra stöd. Att arbeta med avstämningsmöte via Skype på olika sätt både i samverkansarbetet i den elevhälsobaserade modellen men även med föräldrar. BVC skulle kunna ha stående Skypetider för förskolepersonal där olika förskolor skulle kunna boka in sig vid behov. Där det finns familjecentraler, skulle det kunna vara navet för det elevhälsobaserade teamet för förskolebarnen med familjer. Det behövs även enkla vägar för pedagoger att få hjälp, att snabbt kunna få en avstämning med elevhälsan och inte behöva kvalificera sig för det. Dessa är förslag som kan jobbas vidare med.