Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa

Datum: 6 mars 2018, kl 10:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Verksamma inom elevhälsan. 1-2 personer från skola/elevhälsa, 1-2 personer från socialtjänst, 1-2 personer från hälso- och sjukvård.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Elevhälsan är en viktig aktör när det gäller arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga. Syftet med en elevhälsobaserad modell är att förstärka elevhälsan så att den kan fungera som en första linje i samverkan med socialtjänstens öppenvård och hälso- och sjukvårdens första linje.

En viktig utgångspunkt i pilotarbetet är att ge alla barn och unga möjlighet att söka hjälp själva och att tidiga insatser för psykisk hälsa ska komma barnen till del snabbare än det ofta gör idag. Att ge tidiga insatser med skolan som arena innebär att barnen och de unga inte behöver förflytta sig från skolan utan den kompetens som barnet eller den unge behöver istället kommer till skolan. Målet med denna dag är att arbeta tillsammans för att skapa en samsyn omkring hur den elevhälsobaserade modellen ska se ut och hur arbetet under 2018 ska genomföras. Arbetet kommer att bestå av workshops i de lokala arbetsgrupperna med avstämningar i hela gruppen.

Nyckelindikatorer för barn och unga

För varje kommun och landsting/region har ett faktablad tagits fram som presenterar statistik som direkt eller indirekt kan påverka barn och ungas psykiska hälsa.

Nyckelindikatorer för barn och unga

Material från dagen