Bättre arbetsmiljö en social investering?

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 11 april 2022, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Medarbetare i kommuner och regioner, politiker samt andra med intresse för insatser för bättre arbetsmiljö samt sociala investeringar och sociala utfallskontrakt.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ett socialt utfallskontrakt är en förändringmodell för att samla aktörer att arbeta mot gemensamma och på förhand definierade mål. Alla inblandade parter ska se ett ekonomiskt och socialt/hälsomässigt värde i att det tilltänkta utfallet uppnås.

Konferensen är uppdelad i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. På förmiddagen presenteras kommunernas lärdomar från att pröva ett insatspaket för bättre arbetsmiljö med insatser som kombinerar tidig upptäckt och stöd på individnivå med stöd på organisatorisk nivå. Dessutom ges inblick i SKR:s arbete med ett riskorienterat arbetssätt.

På eftermiddagen presenteras resultaten från det utfallsbaserade samarbetet. De sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik sätts i sitt sammanhang i relation till utvecklingen av sociala investeringar i Sverige.

Program

10.00-12.00 Förmiddagens program

Välkomna och bakgrund till arbetet med arbetsmiljö och psykisk hälsa
Ing-Marie Wieselgren, samordnare Uppdrag Psykisk hälsa, SKR och Tomas Bokström, som leder RISE Social & Health Impact Center ger oss en bakgrund till arbetet med arbetsmiljö som social investering.

Tanken bakom projekten, insatspaketen och genomförandet i kommunerna
Varför gick kommunerna in i projektet? Vad ville man uppnå? Vad har detta projekt gett kommunerna?

Dorthe Norman, projektledare från RISE håller i samtalet tillsammans med HR direktörerna Eva Wallin (Botkyrka kommun) och Nils Hörnström (Örnsköldsvik kommun).

Erfarenheterna från arbetet i Botkyrka och Örnsköldsvik
Vi flyttar fokus till det operativa arbetet. Hur har det fungerat att testa insatserna? Vilka resultat har uppnåtts? Vad säger chefer och medarbetare om arbetet?

Vi får ta del av insikterna från Ankie Blomberg, HR-utvecklare Botkyrka kommun och Annica Eriksson, HR-chef och projektledare Örnsköldsviks kommun.

Vilka lärdomar har kommunerna dragit av att testa det preventiva arbetssättet?
Hur har ni arbetat? Vilka är projektgruppens främsta lärdomar? Vad ska man tänka på om man vill börja med detta i morgon?

Dorthe Norman, RISE fortsätter samtalet med Maria Enberg, chefstöd Botkyrka kommun och Linda Selin, personalspecialist Örnsköldsvik kommun.

Reflektioner från förmiddagen
Hur utvecklar vi det riskorienterade arbetssättet? Vilka är de primära lärdomar vi tar med oss från kommunernas erfarenheter? Vad säger den senaste forskningen på området? Hur säkerställer vi SAM, ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete och bygger vidare på resultaten?

Panelsamtal med bland andra;

  • Ing-Marie Wieselgren, samordnare Uppdrag Psykisk hälsa SKR
  • Anna Östbom, handläggare SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR
  • Katrin Skagert, arbetsmiljöforskare, Sustainable future work, RISE
  • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun

12.00-13.00 Lunch

13.00- 15.00 Eftermiddagens program, punkter i urval

Projektresultat och de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik
Tomas Bokström från RISE presenterar kontraktsmodellerna, riskdelningen och utfallsmåtten för de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik. Vi får en inblick i hur modellen fungerat under projekttiden och den potentiella sårbarheten vid användning utfallsmått utifrån situationer såsom pandemin.

Panelsamtal kring vad vi har lärt oss i projektet samt hur vi ser på utvecklingen framåt med Johan Westin, f.d ekonomidirektör i Botkyrka (nuvarande ekonomi- och finansdirektör i Haninge) och Jyrki Eklund, VD Aino samt Jonas Rindeskog, Områdeschef Previa.

Senaste utvecklingen inom sociala investeringar i Sverige och hur det kan se ut i framtiden
Vi tar del av hur Uddevalla kommun arbetar med social investeringar. Vilket politiska målsättningar finns och vad behövs föroperativt och strategisk stöd för att driva detta arbete?

Helena Svernling, utredare statistik samt Emelie Eék, folkhälsostrateg. Båda från Uddevalla kommun.

Presentation av förstudie kring nationell utfallsfinansiering
Presentation av en förstudie som RISE och SKR har gjort på uppdrag av Vinnova. Hur kan staten ta en tydligare roll för att ge kommuner och regioner incitament att pröva tvärsektoriella insatser som kan utvärderas och spridas?

Tomas Bokström, projektledare, RISE.

Avslutande panelsamtal – vad är nästa steg inom området sociala investeringar?
Helena Svernling, Tomas Bokström, Ing-Marie Wieselgren med flera.

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material