Att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder – ett samhällsansvar eller bara psykiatrins?

Datum: 11 oktober 2021, kl 13:00 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utvecklingssatsningen Bättre vård mindre tvång startade 2010 och pågick under flera år. Arbetet drevs från SKR och riktades till psykiatriska verksamheter. Satsningen var framgångsrik och ledde till minskade behov av tvång och tvångsåtgärder. Vi vill nu nyttja lärdomarna då vi ser ett tydligt behov av ett bredare samhällsansvar för att förbättra vård och stöd för individer och minska behovet av tvång.

Webbinariet fokuserar på att ge en fördjupad insikt i vad utvecklingsarbetet inneburit, hur arbetet kan vidmakthållas och hur ett arbete kan återupplivas.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR

13.00 Inledning
Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

13.05 Min historia – erfarenheter av  att utsättas för tvång som ung.
Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör.

13.15 Samtal: Hur bidrog projektet Bättre vård-mindre tvång till att förbättra psykiatrisk slutenvård?
Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör. Catrin Hägerholm, tid. projektledare Bättre vård – mindre tvång

13.25 Verktyget Genombrott – en metod för kontinuerligt och lärandestyrt förbättringsarbete
Ola Winquist,  projektledare Genombrott. Läs mer om Genombrott

13.35 Så nystartar vi vårt förbättringsarbete
Nina Back, kvalitetsutvecklare, patientsäkerhet. Psykiatri sydväst, Stockholm

13.48 Så har vi lyckats, framgångsfaktorer och fallgropar
Sofia Borg, enhetschef Barn och Ungdomspsykiatri Stockholm, sektion Intensivöppenvård

14.01 Så har vi lyckats att vidmakthålla den kultur som krävs för en god patientsäkerhetskultur
Tina Fogelklou, enhetschef och Ann-Sofie Karlsson, vårdutvecklare, Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö

14.14 Panelsamtal med förtroendevalda och hjärnkollsambassadör
Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör, Mia Frisk (KD) ordförande, beredningen för primärvård och äldreomsorg, Anna-Lena Hogerud (S) vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Arion Chryssafis (M) ordförande, beredningen för socialpolitik och individomsorg.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material