Analysseminarium och handlingsplan

Datum: 29 februari 2016, kl 09:30 - 11:30
Pris: Dagen är kostnadsfri
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal Stora hörsalen
Målgrupp: Kommun- och landstings/regionföreträdare som är intresserade av att ta del av årets stimulansmedel med anledning av överenskommelsen kring psykisk ohälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

I enlighet med 2016-års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa fördelas 300 000 000 kronor till landstingen/regionerna, och 200 000 000 kronor till kommunerna för att göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt, samt att påbörja ett långsiktigt arbete inom området psykisk o-/hälsa.

Under seminariet presenterades innehåll och metoder för att kunna göra en analys och en handlingsplan samt nationella data som kan vara ett stöd i analysen.

Syftet med analyser och handlingsplaner är att:

  • uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som
    överenskommelsen omfattar,
  • ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser som behövs,
  • sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och gemensamt,
  • samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar samt andra berörda aktörer på området.

Programpunkter

09.30-10.00
Vad gäller för analys och handlingsplan? Ing-Marie Wieselgren, Samordnare på SKL för området psykisk o-/hälsa och projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa

10.00–10.30
Exempel på indikatorer och datakällor Öppna jämförelser Helena Henningson, Öppna Jämförelser, SKL Databasen Kolada Johan Gjersvold, statistiker, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

10.30–11.00
Hur kan man göra en analys och handlingsplan? Tomas Bokström, projektledare, Uppdrag Psykisk hälsa

11.00–11.30
Vilket stöd finns för arbetet? Ing-Marie Wieselgren 11.30–12.00 Frågestund och diskussion