Till startsidan för Uppdrag Psykisk Hälsa


Om Uppdrag Psykisk Hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.

Läs mer om 2017-års överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten på: Om överenskommelsen 2017

Mer om vad vi gjort tidigare kan du läsa på: Hur vi blev Uppdrag Psykisk Hälsa

  • Senast ändrad den 21 december 2016