Genombrott som verktyg och vad det bygger på

Verktyget bygger på ”Genombrott” – en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete som bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. 

Så här arbetar hemvården i Eslövs kommun med Genombrott.nu

PDSA-cykeln i fyra steg

Verktyget går ut på att skapa PDSA. Cykeln beskriver arbetsgången för att avgöra om en förändring är en förbättring och detta sker i fyra steg.

PDSA-cykeln beskriver hur du testar en förändring genom att pröva den, observera vad som händer och sedan dra slutsatser av mätvärden och observationer. PDSA utgår från att den rätta lösningen/lösningarna får utvecklas efterhand. Det finns inte en ”rätt” lösning från start utan olika team/enheter kan komma fram till olika lösningar utifrån sina villkor. Idéer testas parallellt men varje testcykel ska dokumenteras för sig.

Den främsta reaktionen har varit ”WOW!”. Min personalgrupp består av 6 chefer och 15 paramedicinsk personal. De har uttryckt stor entusiasm och tycker att det är ett bra och enkelt verktyg för att målstyra verksamheten med PDSA digitalt. Patienterna uppskattar att regelbundet bli tillfrågade om sina upplevelser.

Ann-Sofie Karlsson, områdeschef/vårdutvecklare Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö

Patienten är i centrum för vårdarbetet

I arbetssättet ingår att team från olika enheter med gemensamt förbättringsfokus samarbetar under en begränsad period för att lära av andra och varandra hur ni kan förbättra och utveckla verksamheten och skapa delaktighet i vården.

Kontinuerliga förbättringar

Att arbeta med kunskap om förbättring och lärande innebär att du på ett strukturerat sätt arbetar med kontinuerliga förbättringar som fokuserar på patienten och sätter denne i centrum. Det är oftast de små förändringarna i vardagen som tillsammans leder till systemförändringar och därmed stora förbättringar för patienter, närstående och personal. Det handlar om att med patienternas bästa i tankarna se över behandlingsmetoder, arbetsrutiner, inre organisation, processer, resursutnyttjande och arbetsfördelning.

Hjälpte informationen på sidan dig?