Genombrottsmetodik

Genombrottsmetodik är ett sätt att kontinuerligt förbättra en verksamhet, till exempel för att minska antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin.

Metoden går ut på att få syn på hur verksamheten jobbar, att medarbetare lär sig av varandra och att testa förändringar i liten skala. Genombrottsmetodik kan användas för att exempelvis

  • förbättra bemötandet
  • öka patienternas delaktighet
  • skapa mer trygghet och en bättre miljö för patienterna

Den går också att använda för att förbättra processer, korta vårdköer eller stärka samverkan.

Små, enkla idéer ger stora förbättringar

Oftast är det små förändringar i vardagen som tillsammans leder till systemförändringar och därmed stora förbättringar för både patienter, närstående och personal.

Genombrottsmetodiken bygger därför på att med patienternas bästa i tankarna se över behandlingsmetoder, arbetsrutiner, inre organisation, processer, resursutnyttjande och arbetsfördelning.

Inom psykiatrin används genombrottsmetodiken bland annat för att minska antalet tvångsåtgärder. Systematiken i arbetet gör det möjligt att till exempel i förväg fånga upp händelser och beteenden som brukar leda till tvångsåtgärder, och införa förändringar som leder till mindre utåtagerande beteende.

Förändringsarbetet sker i team

Grundprincipen i genombrottsmetodik är att de som utför arbetet är de som kan förändra det. Därför bygger arbetet på att team från olika enheter samarbetar under en period för att lära av andra och varandra hur de kan förbättra och utveckla sin verksamhet.

Patientfokuserade mål och systematisk mätning

Teamen formulerar tydliga, patientfokuserade mål och testar förändringarna i liten skala. Sedan följs effekterna upp med systematiska mätningar över tid.

Exempel på frågor att ställa sig i arbetet är:

  • Vad är det vi vill uppnå?
  • Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  • Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Testa förändringen i fyra steg med PDSA-cykeln

PDSA-cykeln beskriver arbetsgången för att avgöra om en förändring är en förbättring och detta sker i fyra steg. PDSA är en förkortning för Plan, Do, Study, Act och kortfattat går stegen ut på att

  • planera förändringen
  • testa förändringen genom att pröva den
  • observera vad som händer
  • dra slutsatser av mätvärden och observationer samt agera därefter

Coacher stöttar arbetet

Under arbetet får teamen stöd under av en coach. Du hittar coacher med utbildning och erfarenhet i ditt landsting via Bättre vård mindre tvångs förteckning över genombrottscoacher:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 24 november 2017 av Philimona Mulugeta Är du intresserad av att beställa material?