Genombrott.nu – webbverktyg för förbättring

Webbverktyget Genombrott.nu gör det enklare att förbättra verksamheten med hjälp av genombrottsmetodik.

Genombrottsmetodik är ett sätt att kontinuerligt förbättra, sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt.

Med Genombrott.nu kan verksamheten enkelt samla in förbättringsförslag, utvärdera förbättringarna och sammanställa resultaten.

Gå till genombrott.nu

Samla in data, dokumentera och skapa statistik

Med Genombrott.nu kan du

  • skapa enkäter och samla in data om patienternas, de närståendes och personalens upplevelser av vården
  • samla in förbättringsidéer, för att sedan förvalta och presentera dem
  • administrera och dokumentera förbättringsidéerna enligt PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act)
  • skapa statistik som visar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel
  • generera rapporter automatiskt
  • söka information i en kunskapsbank.

Förenklar det systematiska arbetet

En hörnsten i genombrottsarbete är att arbeta systematiskt med förbättringsförslag och utveckling. Syftet med Genombrott.nu är att göra själva arbetet enklare, genom att samla allt som är viktigt i processen på ett och samma ställe där alla i personalen enkelt kan komma åt det. Det gör arbetet överskådligt och lättare att engagera sig i och sprida.

Det blir ett konkret och tydligt resultat, och det är lättillgängligt för personal och patienter. Det blir också tydligt hur många hjul som är igång, och det är belönande att se allt som är gjort.

Stefan Lemon, avdelningschef BUP Halland heldygnsvård, om Genombrott.nu

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 16 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?