Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Kartläggningen 2019 omfattar siffror från 2018 i samtliga regioner. Det är den sjunde kartläggningen av barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i Sverige och tio år sedan de första kartläggningarna av psykiatrisk specialistvård påbörjades.

SKL:s kartläggning Psykiatrin i siffror fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården i Sverige. Årets rapport möjliggör jämförelser mellan åren 2016-2018 och en nyhet för i år är en lättillgänglig nationell överblick över nyckeldata med hjälp av infografik.

Stor ökning av besöken

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin har ökat med sammanlagt 365 000 mellan år 2016 och 2018. Inom BUP är det en ökning med 18 procent och inom vuxenpsykiatrin en ökning med 6 procent. Det är inom BUP som ökningen sker snabbast, 24 procent på två år. Även antalet unika patienter har ökat under samma tidsperiod, där står vuxensidan för den största ökningen med 4 procent (14 000 patienter) medan BUP har ökat med 3 procent (4 000 patienter).

Inom BUP ser vi ytterligare positiva resultat med en ökad bemanning genom att antalet läkare och antalet sjuksköterskor ökat med 9 respektive 3 procent mellan åren 2017 och 2018.

365 000

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin sammanlagt ökat med knappt 365 000 mellan år 2016 och 2018.

Positiva siffror jämfört med andra länder

Sverige deltar i en internationell jämförelse av psykiatridata som leds av NHS Benchmarking Network i Storbritannien. I förhållande till de 13 andra länderna som deltar i jämförelsen utmärker sig Sverige, framför allt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Sverige ligger högst när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med BUP, eller motsvarande, per invånare. Även bemanningen inom BUP tycks vara god jämfört med andra länder då Sverige ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare och antal läkare per vårdplats. När det gäller vårdtider i heldygnsvården ligger Sverige bland länderna med kortast vårdtid.

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige.

Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader. Resultatet kommer att presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 regioner:

  • En rapport för vuxenpsykiatrin
  • En för barn- och ungdomspsykiatrin
  • En för rättspsykiatrin.

Rapporterna presenteras vid en konferens i Stockholm den 15 maj. 

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men skedde 2018 för första gången med ett års intervall. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården.

Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2016 har Nysam genomfört kartläggningen på uppdrag av SKL och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?