Kartläggningen Psykiatrin i siffror

Kartläggningen 2019 omfattar siffror från 2018 i samtliga regioner. Det är den sjunde kartläggningen av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin (VUP) och rättspsykiatrin i Sverige. Kartläggningarna av psykiatrisk specialistvård började år 2008. 

Infografik med statistikuppgifter om BUP 2018

SKR:s kartläggning Psykiatrin i siffror 2018 fokuserade framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården i Sverige. Rapporten möjliggjorde jämförelser mellan åren 2016-2018 samt gav en lättillgänglig nationell överblick över nyckeldata med hjälp av infografik.

Stor ökning av besöken

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) har ökat med sammanlagt 365 000 mellan år 2016 och 2018. Inom BUP är det en ökning med 18 procent och inom vuxenpsykiatrin en ökning med 6 procent. Det är inom BUP som ökningen sker snabbast, 24 procent på två år. Även antalet unika patienter har ökat under samma tidsperiod, där står vuxensidan för den största ökningen med 4 procent (14 000 patienter) medan BUP har ökat med 3 procent (4 000 patienter).

Inom BUP ser vi ytterligare positiva resultat med en ökad bemanning genom att antalet läkare och antalet sjuksköterskor ökat med 9 respektive 3 procent mellan åren 2017 och 2018.

365 000

Resultaten på riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) sammanlagt ökat med knappt 365 000 mellan år 2016 och 2018.

Tankeväckande jämförelser med andra länder

Sverige deltar i en internationell jämförelse av psykiatridata som leds av NHS Benchmarking Network i England. I förhållande till de 13 andra länderna som deltar i jämförelsen utmärker sig Sverige på flera sätt, framför allt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin:

 • Sverige ligger bland de högsta när det gäller antal patienter som har varit i kontakt med BUP, respektive VUP, per invånare.
 • Antal vårdplatser för VUP och BUP per invånare ligger på en genomsnittlig nivå medan RPV har högsta antal av alla 14 länder.
 • När det gäller vårdtider för heldygnsvården inom VUP har Sverige kortast vårdtid vilket kan hänga ihop med den högre tillgänglighet inom öppenvården.
 • Gällande användning av tvång ligger Sverige bland de lägre för VUP och BUP, särskilt BUP. Men lagstiftningen för psykiatrisk tvångsvård skiljer sig mellan länderna.
 • Uteblivna besök inom BUP i Sverige ligger på 6% vilket är klart lägre än genomsnittet på runt 10%.
 • Läkarbemanningen tycks vara god jämfört med andra länder då Sverige ligger högst både vad gäller antal läkare per invånare inom BUP och över medel för VUP.
 • Bemanningen med sjuksköterskor skiljer sig påtagligt där Sverige ligger klart lägst av alla inom VUP – och högst inom BUP.
 • Antal suicid i Sverige ligger på en genomsnittlig, knappt 12 per 100 000 inv.

Ta del av rapporten International Mental Health Comparisons 2019 nedan där data från VUP, BUP och RPV presenteras i samma rapport.

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Kartläggningen ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige.

Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader. Resultatet kommer att presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 regioner:

 • En rapport för vuxenpsykiatrin
 • En för barn- och ungdomspsykiatrin
 • En för rättspsykiatrin.

Rapporterna presenterades vid en konferens i Stockholm den 15 maj 2019. 

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men skedde 2018 för första gången med ett års intervall. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården.

Konsultbolaget inom hälsa, sjukvård och omsorg Nysam samlar sedan slutet av 1990-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2016 har Nysam genomfört kartläggningen på uppdrag av SKR och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?