Kartläggning av specialistpsykiatrin 2017

Våren 2018 genomförs den sjätte kartläggningen av barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i Sverige. Kartläggningen omfattar siffror från 2017 i samtliga landsting och regioner.

Uppdrag Psykisk Hälsa har tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) givit Nysam i uppdrag att samla in data för specialistpsykiatrin i alla Sveriges landsting och regioner, inklusive privata vårdgivare. Insamlingen av data för 2017 pågår 15 januari–22 februari 2018.

Kartläggningen stimulerar jämförelser över landet

Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårdtillfällen, vårddagar, personal samt kostnader.

Syftet med kartläggningen är i första hand att stimulera utveckling av vården genom att ge landstingen och regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Vår förhoppning är att kartläggningen ska inspirera, irritera, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl landstingsnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Samtidigt är det viktigt att kunna ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige.

Resultatet kommer att presenteras i tre rapporter som visar data för alla 21 landsting och regioner: En rapport för vuxenpsykiatrin, en för barn- och ungdomspsykiatrin samt en för rättspsykiatrin. Rapporterna  kommer att presenteras vid en konferens i Stockholm i maj 2018. Datumet är inte fastslaget ännu.

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 men sker i år för första gången med ett års intervall. Från starten inbegrep kartläggningarna endast heldygnsvården men innehåller idag även öppenvården.

Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2016 har Nysam genomfört kartläggningen på uppdrag av SKL och projektet Uppdrag Psykisk Hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?