Satsningen i Botkyrka och Örnsköldsvik

Projektet i Botkyrka och Örnsköldsvik handlar om att tidigt upptäcka individer och arbetsplatser där det finns skäl att anta att stöd kan göra skillnad.

Extra stöd i arbetslivet kan göra skillnad

All personal som under en 12-månadersperiod har haft minst fyra sjukfrånvarotillfällen följs upp för att klargöra om det finns behov av extra stöd. Detta kan handla om vägledning kring stress eller annan ohälsa men det kan också handla om att arbetssituationen behöver utredas och anpassas. För att finnas till hands för samtliga medarbetare införs en ny rutin vid sjukanmälan. Medarbetare ska göra sjukanmälan till en så kallad Hälsosupport. Hälsosupporten nås via ett särskilt nummer och bemannas med utbildad och tränad personal.

För att arbeta med arbetsplatser med hög sjukfrånvaro har ett internt HR-team, ett chefsstöd, rekryterats till kommunerna. Teamen kommer att proaktivt söka upp arbetsplatser för att i nära samarbete med medarbetare och chefer analysera situationen och pröva vägar för att uppnå förbättrad arbetsmiljö.

För att få god överblick och möjlighet till uppföljning av arbetet och dess effekter tas ett förbättrat stöd för att presentera statistik fram. På så vis kommer information att föras från arbetsplatser via chefer till kommunledning och politik. Det blir därmed tydligt att arbetsmiljö och sjukfrånvaro är hela organisationens gemensamma ansvar.

Arbetet följs upp löpande under hela projekttiden. Syftet är att kontinuerligt lära mer om hur de olika insatserna bör utformas för att på bästa sätt stödja utvecklingen av friska och hälsofrämjande arbetsplatser. Förutom sjukfrånvaro kommer indikatorer kopplade till arbetsmiljö, hälsa, kompetensförsörjning och trivsel att följas noga.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 11 oktober 2018 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?