Riskgruppsorienterat arbetssätt

För att förebygga och förkorta sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs tydlighet och samarbete. Forskning lyfter fram betydelsen av att insatser genomförs tidigt, på flera nivåer i organisationen.

Vad innebär riskgruppsorienterat arbetssätt?

Sjukfrånvaro kan ha många olika orsaker och det är många faktorer som bidrar till medarbetarens hälsa och välmående. Att påverka sjukfrånvaro är därför en känd utmaning. Riskgruppsorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning till ordinarie arbetsmiljöarbete. Att arbeta riskgruppsorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Det som är nytt är att systematiskt arbeta uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och ge tidiga insatser. För att kunna göra det behöver man också följa sjukfrånvaron löpande och med hjälp av statistik hitta arbetsplatser och medarbetare i behov av stöd. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå.

Arbetssättet utgår ifrån en genomgång av forskning på området, ett analysarbete i fem regioner och åtta kommuner. Utifrån det utvecklades ett riskgruppsorienterat arbetssätt tillsammans med verksamheterna. Under åren 2018–2019 genomfördes pilottest med det nya arbetssättet i två regioner. Läs mer nedan.

Bakgrund: forskningsgenomgång och analys i fem regioner och åtta kommuner

För att lära mer om hur arbetet med att förebygga och förkorta sjukskrivning kunde förbättras genomförde SKR i samarbete med RISE en genomgång av forskning och genomförde ett analysarbete i fem regioner och åtta kommuner. Detta bidrog till ökad kunskap om arbetsgivarens och vårdgivarens arbete och förutsättningar och ledde till att ett nytt arbetssätt, ett så kallat ”Riskgruppsorienterat arbetssätt” utvecklades tillsammans med medarbetare i två pilotregioner: Region Skåne och Region Norrbotten. Riskgruppsorienterat arbetssätt har sedan testats och utvärderats under två år i pilotregionerna.

Resultaten visar att medarbetare och chefer uppskattar riskgruppsorienterat arbetssätt och upplever det som en förstärkning. Arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro har också minskat. Ett liknande arbete har genomförts i två kommuner.

Börja med riskgruppsorienterat arbetssätt

SKR erbjuder informationsträffar och digitala utbildning för att förstå mer kring riskgruppsorienterat arbetssätt:

Lär dig mer om arbetssättet, analysarbetet och resultaten:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 14 oktober 2018 av Sofie Johansson Är du intresserad av att beställa material?