Regionala mottagarfunktioner för barn och ungas psykiska hälsa

Återkommande beskriver barn och vuxna att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få råd, stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa. Mottagarfunktioner för barns psykiska hälsa finns idag inom flera regioner vilket ger goda förutsättningar för att tydliggöra vart man ska vända sig när man behöver hjälp. Det ökar även förutsättningarna för en jämlik vård inom en region och syftar till att ge rätt insats på rätt nivå i rätt tid.

Mottagarfunktionerna (ibland kallade ”En väg in”) tar emot telefonsamtal och remisser från barn, vårdnadshavare, närstående och samverkansparter. För att säkerställa kvalificerade och patientsäkra triageringar används bland annat BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) eller alternativt utvärderat instrument samt funktionsnivåbedömning för barn 0–18 år som har någon indikation på psykisk eller psykosocial ohälsa.

Utveckling av digitala kontaktvägar och webbsidor för information och hjälp till självhjälp för unga pågår i flera regioner.

Forum psykisk hälsa barn och unga – mottagarfunktioner

Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar Forum psykisk hälsa barn och unga – mottagarfunktioner som återkommande samlar chefer och verksamhetsutvecklare/projektledare från regionerna för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Exempel på teman är hur man organiserar en mottagarfunktion gemensamt inom en region, hur man ger råd och stöd, hänvisar samt triagerar mellan vårdnivåer och olika aktörer.

Beskrivning av 10 regioners arbete med mottagarfunktioner

I rapporten En väg in till hälso- och sjukvård: Beskrivning av 10 regioners arbete med mottagarfunktioner som fungerar som en väg in till råd, stöd och vid behov vård för barns psykiska hälsa beskrivs hur de 10 regioner som 2022 hade en mottagarfunktion arbetade samt samverkade med kommunerna. Syftet med rapporten är att fungera som ett underlag i diskussionen om hur man kan vidareutveckla det arbete som är igång samt fungera som ett stöd för de regioner som ännu inte har en mottagarfunktion men som är intresserade av att komma igång med att bygga upp en. Kartläggningen visade att flera regioner arbetade med eller planerade att starta upp mottagarfunktioner.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?