Syftet var att visa och uppmärksamma hur elever mår, att kunna följa utveckling över och att göra jämförelser över landet. Under hösten 2015 hade kommunerna möjlighet att rapportera in elevhälsodata till Sveriges Kommuner och Landsting genom ett digitalt formulär. Formuläret byggde på tio testfrågor som handlar om elevers mående och livsstil hos elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 och gymnasiets årskurs 1.

Resultat – Elevhälsodata från elevhälsosamtalet 

Under provomgången användes i första hand de tio frågorna som de formulerats i Västernorrlands län elevhälsoformulär eller i Jönköpings läns elevhälsoformulär.

Gemensamma frågeområden jämförelse mellan frågor

På den här sidan finns Västernorrlands läns samt Jönköpings läns elevhälsoenkäter i sin helhet

Totalt skickade 35 kommuner in aggregerad data för läsåret 2014/15 från drygt 23 000 elever. Insamlingen rör tio gemensamma frågeområden som är likartade i flera av landets elevhälsoenkäter. Inrapportering har skett för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt gymnasieskolan årskurs 1.

De slutsatser som framkommer i rapporten rör dels insamlingsmetoden, dels resultatet från insamlingen. Två slutsatser rörande metoden har framkommit:

  • Enkätfrågor och svarsalternativ som ger större spridning av elevsvar bör användas, exempelvis frågor som används i Skolbarns hälsovanor.
  • Inrapportering som tillåter sammanställning av små elevantal bör eftersträvas, vilket skulle möjliggöras genom att inrapportering exempelvis sker till ett kvalitetsregister eller till en registerhållande myndighet.
  • Senast ändrad den 5 juli 2016