FamiljehemSveriges integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur e-tjänsten FamiljehemSverige samlar in och behandlar personuppgifter. Sveriges Kommuner och Regioner står bakom e-tjänsten, som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox).

Varför samlas personuppgifter in?

Ändamålet med insamling av uppgifter är att den aktuella kommunen initialt ska kunna bedöma en sökandes lämplighet för uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Sökandens personuppgifter, däribland personnummer och kontaktuppgifter, samlas in och behandlas i portalen tillsammans med svar på ett antal flervalsfrågor. Några av uppgifterna som samlas in är av känsliga karaktär och omfattar sökandens fysiska och psykiska hälsa.

För att kunna bedöma en sökandes lämplighet kan den aktuella kommunen behöva hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter, såsom Skatteverket (folkbokföringen), Försäkringskassan, Socialtjänsten, Polismyndigheten (misstankeregistret, belastningsregistret, LOB-registret) samt Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter överförs inte till e-tjänsten utan hämtas in och lagras av respektive kommun enligt gällande föreskrifter.

Tillgång till en sökandes uppgifter i e-tjänsten

För att underlätta insamling av information och utvärdering av lämpliga sökande används en central tjänst i form av en e-tjänst som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox). Tillgång till portalen är begränsad till behörig personal på respektive kommun (familjehemssekreterare eller socialsekreterare).

Uppgifterna i e-tjänsten kommer inte att delas eller lämnas ut till tredje part. En teknisk administratör på SKR, tillsammans med SecureAppbox AB (SecureMailbox), har åtkomst till själva e-tjänsten av administrativa och tekniska skäl. Dessa parter har dock ingen tillgång till innehållet i e-tjänsten och kommer därför inte åt dina inlagda uppgifter.

Säkerhet

Uppgifter som samlas in via e-tjänsten skickas och lagras i krypterad form. Konfidentialitet och integritet av dina uppgifter säkerställs genom användning av asymmetrisk kryptering.

Radering av uppgifter

Varje kommun ansvarar för vidarebehandling och radering av uppgifterna som görs tillgängliga till dem via e-tjänsten.

Har du frågor om integritetspolicyn eller SecureMailbox?

Kontakta SKR på familjehemsverige@skr.se, eller SecureMailbox AB på info@securemailbox.com.

Hjälpte informationen på sidan dig?