FamiljehemSveriges integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur e-tjänsten FamiljehemSverige samlar in och behandlar personuppgifter. Sveriges Kommuner och Regioner står bakom e-tjänsten, som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox).

Syftet med e-tjänsten FamiljehemSverige är att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där Sveriges kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.

Varför samlas personuppgifter in?

Ändamålet med insamling av uppgifter är att den aktuella kommunen initialt ska kunna bedöma en sökandes lämplighet för uppdragen familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Sökandens personuppgifter, såsom personnummer och kontaktuppgifter, samlas in och behandlas i portalen tillsammans med svar på ett antal flervalsfrågor. Några av uppgifterna som samlas in är av känsliga karaktär och omfattar sökandens fysiska och psykiska hälsa.

För att kunna bedöma en sökandes lämplighet kan den aktuella kommunen behöva hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter, såsom Skatteverket (folkbokföringen), Försäkringskassan, Socialtjänsten, Polismyndigheten (misstankeregistret, belastningsregistret, LOB-registret) samt Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter överförs inte till e-tjänsten utan hämtas in och lagras av respektive kommun enligt gällande föreskrifter.

Tillgång till en sökandes uppgifter i e-tjänsten

För att underlätta insamling av information och utvärdering av lämpliga sökande används en central tjänst i form av en e-tjänst som drivs av SecureAppbox AB (SecureMailbox). Tillgång till portalen är begränsad till behörig personal på respektive kommun (familjehemssekreterare eller socialsekreterare).

Uppgifterna i e-tjänsten kommer inte att delas eller lämnas ut till tredje part. En teknisk administratör på SKR, tillsammans med SecureAppbox AB (SecureMailbox), har åtkomst till själva e-tjänsten av administrativa och tekniska skäl. Dessa parter har dock ingen tillgång till innehållet i e-tjänsten och kommer därför inte åt dina inlagda uppgifter.

Säkerhet

Uppgifter som samlas in via e-tjänsten skickas och lagras i krypterad form. Konfidentialitet och integritet av dina uppgifter säkerställs genom användning av asymmetrisk kryptering.

Radering av uppgifter

Varje kommun ansvarar för vidarebehandling och radering av uppgifterna som görs tillgängliga till dem via e-tjänsten.

Begrepp som används

“Du”, “din”, “dina”: Avser den sökande, dvs den som använder sig av e-tjänsten. “Personuppgifter”: Avser uppgifter som individuellt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en viss individ, till exempel namn eller e-postadress.

“E-tjänsten”, “portalen”: plattformen som används för att samla in uppgifter om en sökandes lämplighet att tillhandahålla ett familjehem.

Begär tillgång till information om dig

För att begära tillgång till information som sparas om dig eller om du vill rätta till informationen som har skickats via e-tjänsten får du kontakta familjehemsansvarig (Socialtjänsten) i den kommun/de kommuner du valt att skicka intresseanmälan till.

I de fall du skickat in en ansökan via e-tjänsten och där din lämplighet ännu inte har prövats kan du kontakta din kommun för att radera dina uppgifter om du inte längre vill/kan tillhandahålla ett familjehem.

Har du frågor om integritetspolicyn eller SecureMailbox?

Kontakta SKR på familjehemsverige@skr.se, eller SecureMailbox AB på info@securemailbox.com.

Hjälpte informationen på sidan dig?