När barn riskerar att fara illa

Det är viktigt att reagera om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Många yrkesgrupper har anmälningsskyldighet, men även allmänheten kan göra en anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

Vilka har skyldighet att anmäla?

Alla som arbetar i en myndighet som rör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om hen misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller de som arbetar inom privat verksamhet. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym.

Vilka skyldighet gäller för att lämna uppgifter?

Yrkesgrupperna med anmälningsskyldighet har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Kan privatperson/allmänhet anmäla?

Ja, även allmänheten kan – och bör – anmäla till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn. Inget hindrar en privatperson från att vara anonym och en sådan anmälan ska hanteras på samma sätt som när man känner till vem som gjort anmälan. Anmälaren måste vara beredd på att återkomma till socialtjänsten för att vid behov kunna svara på kompletterande frågor.

Vart anmäler jag?

Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Socialstyrelsen rekommenderar att den anmälningsskyldige gör en skriftlig anmälan, om inte situationen är akut. Om anmälan görs via telefon bör den senare bekräftas skriftligt. Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur anmälan ska göras.

Vad händer i samband med anmälan?

I samband med anmälan bör socialnämnden erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Syftet är att ta tillvara anmälarens engagemang och kompetens och uppmärksamma barnets situation. Socialnämnden bjuder in till mötet och det är frivilligt för barnet, vårdnadshavare och den som gjort anmälan att delta i mötet. Anmälaren kan inte kräva ett anmälningsmöte. Den som är anmälningsskyldig och som genom anmälningsmötet lämnar en anmälan kan utan hinder av sekretess lämna de uppgifter socialtjänsten behöver. Om socialtjänsten vill ge den anmälningsskyldige information om barnet krävs samtycke från föräldrarna.

Återkoppling

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Informationen ska lämnas om anmälaren begär det men kan också lämnas på initiativ från socialnämnden. Informationen ska lämnas till den anmälningsskyldige om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?