Intresset för en metod att fånga barn och ungas brukarupplevelse i samband med interventioner för psykisk hälsa är stort och nu lanseras ett instrument för detta ändamål. Forskning visar att en tjänst som upplevs som välfungerande för den som får den är en grundläggande förutsättning för vilken effekt interventionen får. Barn och ungas rätt till att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem finns även föreskrivna i Barnkonventionens paragraf 12. Trots detta har det saknats ett instrument för att fånga vad barn och unga själva värdesätter i samband med de interventioner de fått i samband med psykisk ohälsa.

På uppdrag av Socialstyrelsen har forskare vid Centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa på Karlstads Universitet och Uppdrag psykisk hälsa/SKL validerat och anpassat instrumentet ChASE, Children and Adolescents Service Experience utvecklat vid Institute of Psychiatry i London, för svenskt kontext. Instrumentet är validerat för åldersgruppen 15-18 år och är avsett för att användas som uppföljning för verksamhetsutveckling.

ChASE: Ungas röster behandlar teman som samspelet med behandlare, upplevd förändring i välbefinnande samt frågor kring miljö och tillgänglighet i samband med behandlingstillfällena.

För ytterligare information och anmälan till att börja använda ChASE:

Om ChASE – Ungas röster

Läs mer om ChASE på Socialstyrelsens hemsida

  • Senast ändrad den 25 januari 2017