Om utbildningsportalen

I samband med framtagandet av rapporten ”Hur mår BUP” 2016-2017 upptäckte UPH att alla verksamheter vi mötte lyfte problem med en hög personalomsättning och de ständigt arbetade med att introducera ny personal. En del BUP-verksamheter hade spelat in filmer som var riktade till nyanställd personal och som gick att nå via regionens intranät medan andra återkommande arrangerade fysiska föreläsningar. Det fanns BUP-verksamheter som hade anställda med specifika expertkunskaper som användes i introduktionen av nyanställda medan andra verksamheter saknade detta.

UPH erbjöd sig att koordinera ett arbete med att samla in material som användes vid introduktion för nyanställda och samla inspelat material i ett webbverktyg som skulle tillgängliggöras för alla verksamheter inom BUP, vilket blev Utbildningsportal för BUP.

Alla BUP-verksamheter uppmanades att bidra med filmer och material i ämnen som de ansåg passade vid introduktion av ny personal. Workshops hölls med representanter från BUP för att arbeta med utformningen av webbportalen. Inom kort hade flera filmer samlats in och det var nödvändigt att sortera materialet efter ämnen men också efter nivå vilket resulterade i nivåerna grundnivån (grön), påbyggnadsnivå (gul) och av särskilt intresse (röd), läs mer i dokumentet ”Uppladdat material i Utbildningsportal för BUP ”.

Sedan 2020 finns ett redaktionsråd kopplat till arbetet för att tillsammans bedöma material som publiceras i webbverktyget. I redaktionsrådet finns representation från SFBUP och några regioner.

När en ny medarbetare ska introduceras inom BUP kan den som ansvarar för introduktionen hänvisa/ plocka ut de delar i portalen som hen anser att just denna medarbetare behöver i sitt introduktionsprogram.

Det behövs mer material i utbildningsportalen varför det är upp till var och en att bidra med filmer och texter, vilka tacksamt tas emot av Karin Lindström på SKR.

Hjälpte informationen på sidan dig?