Utbildningsportal för BUP

Utbildningsportalen innehåller material som kan användas som del i introduktion av personal inom BUP:s verksamheter. Det mesta av innehållet är framtaget av verksamheter inom BUP men även annat material som bedömts vara av relevans för utbildningsportalens syfte har laddats upp.

Bakgrund

Se sammanställning av Utbildningsportalens innehåll och hur det kan användas. Innehållet har färgkodats i tre nivåer för att underlätta användning. Denna förteckning uppdateras löpande när material tillkommer eller utgår.

1. Lagstadgat

2. Triagering

3. Psykiatrisk diagnostik och bedömning

4. Psykiatriska tillstånd

5. Barn och ungdomar som patient

6. Bedömning och handläggning

Vill du skicka in ett bidrag till utbildningsportalen?

Har du material som kan användas vid introduktion av ny personal samt kunskapsfördjupning som du vill dela med dig av? Saknas kunskap i Utbildningsportalen inom något ämnesområde?

Mejla karin.lindstrom@skr.se med ditt material. Vi tar oss rättigheten att förkorta texten vid behov.

Kontaktinformation
Avsändare (organisation, myndighet, mottagning)
Kontaktperson (namn och efternamn)
E-postadress (e-postadress till kontaktpersonen)
Telefonnummer (telefonnummer till kontaktpersonen)

Information om den metod du vill dela med dig av
Skriv rubrik samt en beskrivning av ditt exempel.

Kategorisering av ämne
Vilken nedanstående kategori anser du att exemplet hör till?
1. Lagstadgat: Anmälningsplikt
1. Lagstadgat: Barnkonventionen
1. Lagstadgat: Journalskrivning och dokumentation
1. Lagstadgat: Juridik
1. Lagstadgat: SIP
1. Lagstadgat: Vårdplan
2. Triagering: Bedömning av behov av vårdnivå
3. Psykiatrisk diagnostik och bedömning
3. Suicidrisk
4. Psykiatriska tillstånd: ADHD
4. Psykiatriska tillstånd: Autism
4. Psykiatriska tillstånd: Beroendetillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Depression
4. Psykiatriska tillstånd: Psykos och bipolära tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Traumarelaterade tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Tvångssyndrom
4. Psykiatriska tillstånd: Ångest
4. Psykiatriska tillstånd: Ätstörning
5. Barn och ungdomar som patient: Anknytning
5. Barn och ungdomar som patient: Barn som far illa
5. Barn och ungdomar som patient: Barnkonventionen och tillämpning
5. Barn och ungdomar som patient: Familjeperspektivet
5. Barn och ungdomar som patient: Info om BUP
5. Barn och ungdomar som patient: Mognadsbedömning
5. Barn och ungdomar som patient: Utvecklingspsykologi
6. Bedömning och handläggning

Extern länk
Bifoga gärna länk eller relaterat material till ditt exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?