Utbildningsportal för BUP

Här hittar du material som kan användas som en del i introduktionen av personal inom BUP:s verksamheter. Filmer och material är framtagna av verksamheter inom BUP varefter de valt att dela sitt material så att fler kliniker kan ta del av inspelningarna. Därtill har material hämtats från projekt Uppdrag Psykisk Hälsa, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. 

Vill du skicka in ett bidrag till utbildningsportalen?

Har du något eget exempel du vill dela med dig av, som fler BUP-kliniker kan ta del av?

Vi tar gärna emot tips på framgångsrika projekt som du eller kollegor har jobbat med!

Mejla Karin Lindström med nedanstående information. Vi tar oss rättigheten att förkorta texten vid behov.

Kontaktinformation
Avsändare (organisation, myndighet, mottagning)
Kontaktperson (namn och efternamn)
E-postadress (e-postadress till kontaktpersonen)
Telefonnummer (telefonnummer till kontaktpersonen)

Information om den metod du vill dela med dig av
Skriv rubrik samt en beskrivning av ditt exempel.

Kategorisering av ämne
Vilken nedanstående kategori anser du att exemplet hör till?
1. Lagstadgat: Anmälningsplikt
1. Lagstadgat: Barnkonventionen
1. Lagstadgat: Journalskrivning och dokumentation
1. Lagstadgat: Juridik
1. Lagstadgat: SIP
1. Lagstadgat: Vårdplan
2. Triagering: Bedömning av behov av vårdnivå
3. Psykiatrisk diagnostik och bedömning
3. Suicidrisk
3. Suicidrisk, bedömning och handläggning
4. Psykiatriska tillstånd: ADHD
4. Psykiatriska tillstånd: Autism
4. Psykiatriska tillstånd: Beroendetillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Depression
4. Psykiatriska tillstånd: Könsdysfori
4. Psykiatriska tillstånd: Normbrytande beteende
4. Psykiatriska tillstånd: Psykos och bipolära tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Traumarelaterade tillstånd
4. Psykiatriska tillstånd: Tvångssyndrom
4. Psykiatriska tillstånd: Ångest
4. Psykiatriska tillstånd: Ätstörning
5. Barn och ungdomar som patient: Anknytning
5. Barn och ungdomar som patient: Barn som far illa
5. Barn och ungdomar som patient: Barnkonventionen och tillämpning
5. Barn och ungdomar som patient: Familjeperspektivet
5. Barn och ungdomar som patient: Info om BUP
5. Barn och ungdomar som patient: Mognadsbedömning
5. Barn och ungdomar som patient: Utvecklingspsykologi
6. Bedömning och handläggning

Extern länk
Bifoga gärna länk eller relaterat material till ditt exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?