BUP och nära vård

På denna sida kommer vi att presentera exempel på hur BUP arbetar med nära och personcentrerad vård

Barn-och ungdomspsykiatrin har under flera år arbetat med att ge nära och personcentrerad vård på olika sätt.

Intensiva öppenvårdsinsatser, mellanvård och mobila team är olika sätt att organisera ett intensivt behandlingsarbete anpassat efter familjens situation för de barn som har ett vårdbehov som överstiger öppenvårdens resurser. Det kan till exempel innebära längre och tätare besök eller hembesök samt ett tätare samarbete med andra aktörer som finns för att stödja familjen.

”En väg in” , kontaktcenter för barns och ungas psykiska hälsa, erbjuder telefonrådgivning och tar emot remisser från barn, närstående och samverkansparter. Kontaktcenter har byggts upp på flera håll i landet för att underlätta för barn och vuxna att veta vart de ska vända sig för att få råd stöd och hjälp med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa.

Med personcentrerad vård menar vi ett förhållningssätt, där den enskilda individen aktivt deltar i planeringen och genomförandet av sin egen vård, anpassad efter hens behov och förutsättningar.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?