Bilageförteckningen innefattar till stora delar de framtagna skrifter, verktyg samt stödmaterial som tagits fram inom ramen för projektet.

A. Barn och unga med psykisk ohälsa

B. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik


A. Barn och unga med psykisk ohälsa


A.1. Skolresultat och psykisk hälsa


Digilys, digitalt analysverktyg för att förbättra elevernas lärmiljö.

Utvärdering av Digilys


Hälsoverktyg inom elevhälsan.

www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/elevhalsa/elevhalsoenkatermeddatabasstod.2015.html


Skolfam.

www.skolfam.se


Stöd till elevhälsan vid självskadebeteende.

www.psynk.se/skolresultatochpsykiskhalsa/sjalvskadebeteende.2064.html


Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. SKL, 2013.

Vänd frånvaro till närvaro


A.2. Första linjen och specialiserade insatser


Alex besöker BUP, film.

Alex besöker BUP


Barn och ungas psykiska ohälsa, Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting. Psynk 2014.

Epidemiologisk kartläggning


Bättre vård mindre tvång (BVMT), projektet.

SKL Bättre vård mindre tvång


C-GAS.se, webbutbildning.

www.cgas.se


COREwebb, bedömningsinstrument.

www.corewebb.se


Deplyftet, depression och ångest.

www.deplyftet.se


Deplyftet, delrapport

Deplyftet Delrapport inkl bilagor


eBUP, internetbaserad behandling.

Akademiska eBUP


Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Framväxt, nuläge och utmaningar. Psynkrapport, SKL, 2015.

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa


Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga. Afocus, 2014.

Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga


Bättre webb för barn och unga. Afocus 2014.

Bättre webb för barn och unga (A-focus 1b)


Utprovning av frågor: Webbenkät till barn- och ungdomspanel. Afocus 2014.

Utprovning av frågor Afocus

Kartläggningsrapport: Första linje för barn och ungas psykiska hälsa, En kvantitativ beskrivning utifrån data 2014

Kartläggningrapport Första linjen

Nationella självskadeprojektet, webbplats.

www.nationellasjalvskadeprojektet.se


Saga-mallen för webbinformation till barn, unga och familjer.

SAGA-demo


SDQwebb, bedömningsinstrument.

SDQwebb


SDQwebb, användarstöd.

SDQ Användarstöd 


Våga berätta på 1177, webbplatser riktade till barn.

1177 Våga berätta


Våga berätta – om psykisk ohälsa för barn på 1177.se. Slutrapport. 2015.

Våga berätta, Slutrapport


Vänd dig hit – guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga. Psynkrapport, SKL, 2012.

Vänd dig hit


Ungas röster, instrument för brukarupplevelse

Instrumentet ChASE


Ungdomar och psykisk hälsa på nätet – En förstudie på uppdrag av projektet Psynk. Afocus 2014.

Ungdomar och psykisk hälsa på nätet


A.3. Barn i behov av sammansatt stöd


Använd SIP – ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. Version 3. Psynkrapport, SKL, 2014.

Använd SIP – ett verktyg vid samverkan


Broschyrer om funktionsnedsättningar (Adhd, Asberger, Tourette).

Om Adhd

Om Asperger

Om Tourette


Förändring, förbättring, lärande! Introduktion och inspiration till förbättringsarbete och genombrottsmetoden. 2014.

Förändring förbättring lärande


Samordnad individuell plan – Decenniets reform! Psynkrapport, SKL, 2014.

SIP Decenniets reform


Samordnad individuell plan, utbildningspaket.

SIP utbildningspaket


SIP, Fråga Viveca, supportfunktion

Fråga Viveca


Sipkollen, utvärderingsinstrument.

Sipkollen


SIP, medlemsexempel

www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/medlemsexempel


SIP på 3 minuter, informationsfilmen

Informationsfilm om webbutbildningen (3 min)


SIP, studiebesök Skottland

www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/exempletskottland.1975.html


SIP, webbutbildning

www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/webbutbildningochinformationsfilm


SIP, uppföljning och utvärdering

www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/uppfoljningochutvardering


Tvångsvård, kollegiala revisioner

SKL Kollegiala revisioner


A.4. Sociala investeringar, tidiga insatser


Barnavårdskarriärer. En studie av risktecken och insatser för unga vuxna som varit föremål för omfattande interventioner från socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Psynkrapport, SKL, 2014.

Barnavårdskarriärer


Barn och ungas utveckling, affisch tillhörande guiden Vänta inte!

Affisch Barns utveckling


Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt. Psynkrapport, SKL, 2014.

Guide för effektutvärdering


Organisering och styrning av sociala investeringar. Psynkrapport, SKL, 2015.

Organisering och styrning av sociala investeringar


Är insatsen SkolFam lönsam? Utvärdering av SkolFam2 i Norrköpings kommun. Linköpings universitet, 2014.

Är insatsen SkolFam lönsam?


Sociala investeringar i Sveriges kommuner och landsting – resultat från enkätstudie. Psynkrapport, SKL, 2015.

www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html


Tjugo barnavårdsärenden. Kostnadsberäkningar av studien Barnavårdskarriärer. Psynkrapport, SKL, 2015.

Tjugo barnavårdsärenden. Kostnadsberäkningar av studien Barnavårdskarriärer


Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Psynkrapport, SKL, 2012.

Vänta inte


A.5. Gemensam ledning och styrning


Barnhälsoindex, webbplats.

Barnhälsoindex


Barnhälsoindex för Sveriges kommuner. En uppsättning indikatorer för barns hälsa. Psynkrapport, SKL, 2014.

Barnhälsoindex för Sveriges kommuner


Checklista för politiker och beslutsfattare. Arbetsmaterial, andra versionen. Psynkrapport, SKL, 2014.

Checklista för politiker och beslutsfattare


Kartläggningsverktyg för gemensam ledning och styrning, kartläggningsmodell.

Kartläggningsverktyg för gemensam ledning och styrning


Politikerchecklistan, webbverktyg

politikerchecklistan.se


Samverkansstudien i korthet. Sammanfattning, slutsatser och samverkansverktyg från Samverkan för barns psykiska hälsa, Danermark et al (2012) på uppdrag av Modellområdesprojektet, SKL. Psynkrapport, SKL, 2015.

Samverkan för barns psykiska hälsa

Uppföljande analys av samverkan för barns psykiska hälsa

www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html


Synkronisera mera för bättre resultat – en guide för effektivare ledning och styrning. Psynkrapport, SKL, 2015.

http://www.psynk.se/ompsynk/informationsmaterial.1882.html


SQPM: Resultatsammanställning. C. Hagquist och S. Persson, Centrum för om barns och ungdomars psykiska hälsa, Karlstads universitet, 2013.

SQPM Resultatsammanställning


Vem bestämmer? PwC, 2014.

PwC:s rapport Vem bestämmer?

Vem bestämmer? PwC


 

Verksam – En systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem. Psynkrapport, SKL, 2015.

Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem


Barn och ungas utveckling. Plansch.

Barn och ungas utveckling


Sociala investeringsfonder i Sverige – Fakta och lärdomar. Lars Hultkrantz

Sociala investeringsfonder i Sverige


Att utvärdera sociala investeringar. Lars Hultkrantz

Att utvärdera sociala investeringar


A.6. Övrigt


Bra för alla barn – visioner och verklighet. Psynkrapport, SKL, 2012.

Bra för alla barn


Filmbiblioteket

Filmkatalogen Psynk – psykisk hälsa barn och unga


Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette, framtaget tillsammans med Riksförbudet Attention

Information för barn om ADHD, ASD/Aspergers syndrom och Tourette


Kom igen!, webbinformation på Ungdomar.se.

Kom igen!


Psykdok, webbaserad lagringsplats för material inom psykiskhälsaområdet.

Psykdok.se


B. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik


B.1. Bättre Psykosvård


Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård, 2014.

Bättre psykosvård – Enkätsammanställning


Illness Management and Recovery (IMR), informationsblad

IMR Kunskapsblad


IMR-programmet – sjukdomshantering och återhämtning.

IMR Programmet


PsykosR, webbplats.

Psykiatriregister PsykosR


VIP- värdebaserad implementering psykosociala riktlinjer. Slutrapport.

ViP-projektet

VIP-värdebaserad implementering psykosociala riktlinjer


Illness management and recovery, IMR-app

Bättre Psykosvård, IMR-app


B.2. Bättre vård, mindre tvång (BVMT)


Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, SKL, 2015. (Översatt till 13 språk).

Patientinformation om psykiatrisk tvångsvård


Genombrottsmetodik, digitalt stöd och app.

Genombrott.nu


Teamrapporter

Rapporter från team


B.3. Integrerade arbetsformer, I-nod


Act, ”Promemoria om det rättsliga utrymmet för integrerade verksamheter typ ACT”.

ACT Rättspromemoria


Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom psykiatrisk öppenvård – En utvärdering. 2015.

Projekt om Utvärdering Cepi

Cepi.nu


Puzzel, Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker. 2013-2014.

Inventering av förekommande interventionstyper


SIP, Affisch och flygblad.

SIP Affisch


SIP, Affisch kompletterbar

SIP Affisch kompletterbar


SIP, Handbok för SIP: SIP ett verktyg för samverkan – vuxna

SIP Handbok


SIP, Infobroschyr

SIP broschyr


SIP, Infobroschyr, lättläst

SIP broschyr_lättläst


SIP på tre minuter, informationsfilm.

SIP på tre minuter


SIP Samordnad individuell plan, ett arbete med tre parter. Internutbildning.

SIP internutbildning


SIP Samordnad individuell plan, ett arbete med tre parter. Internutbildning, manus.

SIP internutbildning Manus


SIP, webbutbildning.

Webbutbildning för SIP


B.4. METIS


METIS-kurser.

Metis-kurser


METIS, slutrapport 2014.

METIS Slutrapport


B.5. Nationella självskadeprojektet


Behandling av självskadande patienter i heldygnsvård – implikationer av tillgänglig forskning. Jonas Bjärehed och Anna Åkesson, 2014.

Behandling av självskadande patienter


Beskrivning av en tänkt nationell högspecialiserad vårdenhet avsedd för personer med mycket allvarligt självskadebeteende. 2014.

Beskrivning av en tänkt nationell högspecialiserad vårdenhet


En nationell kartläggning av förekomsten av självskadande beteende hos patienter inom barn & ungdoms- och vuxenpsykiatrin. 2014

En nationell kartläggning


Nationella självskadeprojektetet, webbplats

Webbplatsen nationellasjalvskadeprojektet.se


Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin, kvalitetsdokument och sammanfattning i flyerformat. 2014.

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende


Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin. Kortversion, 2014.

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende Flyer


Att möta självskadebeteende – kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser, kurs och kompendium.

Webbplatsen nationellasjalvskadeprojektet.se


Behandlingseffekter på självskadebeteende: Vad visar forskningen. Lars-Gunnar Lundh, 2012.

Behandling av självskadebeteende – en preliminär kunskapssammanställning


Webbutbildning om självskadebeteende.

Utbildning om självskadebeteende


Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende, konferensdokumentation.

Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende – Konferensdokumentation


B.6. Övrigt


Från delaktighet till delat beslutsfattande. (NSPH, 2014).

Från delaktighet till delat beslutsfattande


Grundkrav och prestationer. Tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder. Sammanställning av landstingens analyser och handlingsplaner 2014.

Rapport Tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder 2014


Internationell utblick, Psykiatrisamordning i Australien, England, Nya Zeeland, Ontario och Skottland.

Internationell utblick


Kvalitetsregister, samlad statistik med anledning av PRIO-satsningen.

PRIO psykiatriregister – Kvalitetsregister 2016


Markörbaserad journalgranskning i psykiatri för att identifiera och mäta skador i vården, Handbok.

Handbok Markörbaserad Journalgranskning


Markörbaserad journalgranskning i psykiatri för att identifiera och mäta skador i vården. Handbok. Bilaga. Markörer med definitioner. 2015.

Bilaga Markörer med definitioner


Min Kompass, webbaserat självhjälpsprogram.

Min kompass – en bättre riktning i livet


Neuropsykiatrisk utredning för vuxna på 1177 (Prio-psyk 2 Pilot: e-tjänster inom psykiatrin).

Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning som vuxen


Prio-psyk 2. Pilot: e-tjänster inom psykiatrin. Slutrapport inkl bilagor.

Prio-psyk 2 e-tjänster slutrapport inkl bilagor


Utvecklingsprocessen Stockholms sessions.

Stockholms Sessions


Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Grundkrav och prestationsmål. Resultatrapport 2014.

Resultatrapport grundkrav och prestationer 2014

  • Senast ändrad den 11 april 2017