Det stora antalet unga som drabbas, och de allvarliga följder som psykisk ohälsa kan få för enskilda individer och samhället i stort, gör det angeläget att hitta effektiva sätt att främja och förebygga psykisk ohälsa samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas. Ungdomsmottagningen har en viktig roll att fylla i det arbetet.

Ungdomsmottagningar har goda förutsättningar att arbeta med förebygga och erbjuda tidiga insatservid psykisk ohälsa. I nästan alla kommuner finns en ungdomsmottagning och på många mottagningar finns personal med både medicinsk och psykosociala kompetens som kan erbjuda insatser. Undersökningar visar även att unga har högt förtroende för verksamheten och att de känner sig trygga och välkomna.

Satsning på ungdomsmottagningar

Under år 2016 genomfördes en satsning för att stärka arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar. Kommuner och landsting fick, genom en överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), dela på 130 miljoner kronor som användes till att utveckla ungdomsmottagningarnas arbetet med psykisk hälsa. Hur kommuner och landsting använt pengarna rapporterades in den 31 oktober. En analys av den information som skickades in analyseras just nu och resultatet kommer att presenteras under våren 2017.

Kartläggning av ungdomsmottagningar

Underlag som kan användas för att beskriva ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa är begränsade. Nationell statistisk och forskning är saknas i princip helt.  Kunskap om vilka förutsättningar som olika mottagningar har att arbeta med psykisk hälsa och hur mottagningarna arbetar idag behövs för att planera och genomföra utvecklingsarbetet. Därför genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa under våren och sommaren år 2016 en kartläggning av samtliga Sveriges ungdomsmottagningar.

Sammanställningen av kartläggningen finns nu att ta del av som ett arbetsmaterial.

  • Senast ändrad den 31 mars 2017