Idén bakom modellen är att kartlägga varje barns styrkor och kunskapsluckor, för att sedan kunna ge individuellt anpassat stöd till varje barn. På så vis maximeras förutsättningarna för barnen att gå ut grundskolan med godkända betyg. Arbetet är forskarstött och drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. De utvärderingar som har gjorts lokalt visar att arbetsmodellen ger resultat i form av förbättrade skolresultat för de barn som omfattats av Skolfam.

Webbutbildning om Skolfam

En välfungerande samverkan mellan socialtjänsten och skolan är en förutsättning för Skolfams arbetsmodell. Barnets familjehem är naturligtvis också delaktig i arbetet. De professioner som ingår i Skolfamteamet är psykolog, specialpedagog och ansvarig familjehemssekreterare. En skolfaminsats börjar med en tvåårsperiod som utvärderas, och fortsätter sedan grundskolan ut. En effektutvärdering med kontrollgrupp genomförs av FORUM– Forskningscentrum för psykosocial hälsa, och beräknas vara klar våren 2016. Syftet med studien är att undersöka om insatserna som ingår i Skolfam faktiskt leder till förbättrade skolresultat.

Uppdrag Psykisk Hälsas samarbete med Allmänna Barnhuset har bland annat resulterat i en webbutbildning som grundligt går igenom vad Skolfam innebär, och vad som krävs för att komma igång på hemmaplan. Utbildningen riktar sig till alla dem som berörs av arbetssättet: familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem.

Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

Till Skolfamutbildningen (Obeservera. du behöver inte skapa en inloggning för att följa utbildningen, klicka bara på det utbildningsspår som du är intresserad av – gäller alla spår utom ”Skolfamteam”)

Skolfam och webbutbildning

  • Senast ändrad den 15 oktober 2016