Upplevelsen, både hos de som arbetar inom elevhälsan och de som arbetar med utvecklingsfrågor, är att det är svårt att få en samlad bild av hur det dagliga arbetet för de olika professionerna ser ut. Ett sådant underlag behövs i arbetet med att fundera kring elevhälsans framtida roll när det gäller psykisk hälsa.

Undersökning av elevhälsan

Tillsammans med fem områden runt om i Sverige har en undersökning genomförts med syfte att ta reda på mer om hur vardagen såg ut för de som arbetade i elevhälsorna i de fem områdena. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 47 personer som arbetar inom elevhälsan där deras arbete dokumenterades under tre veckors tid.

Elevhälsans arbete – En intervjuundersökning med fokus på vilka aktiviteter som genomförs och i vilken utsträckning

Följande professioner deltog i undersökningen:

  • skolsköterskor
  • skolkuratorer
  • skolpsykologer
  • skolläkare
  • specialpedagoger

Resultaten av undersökningen visar att:

  • Det åtgärdande arbetet tog upp nästan dubbelt så mycket tid som det främjande/förebyggande arbetet.
  • Den största delen av arbetstiden ägnades åt aktiviteter som handlar om enskilda elever. Det innebär att elevhälsans personal ägnar en stor del av sin tid till insatser som handlar om att stötta enskilda elever genom samtal, interna och externa möten och genom att delta i arbetet i klassrummet.
  • En stor majoritet av elevhälsans aktiviteter är planerade. Det gäller både det arbete som är främjande/förebyggande och det som är åtgärdande. Den vanligast förekommande aktiviteten i elevhälsan var en planerad åtgärdande insats.
  • Aktiviteter där elevhälsans personal rörde sig ute bland eleverna, till exempel i klassrummet, korridoren eller matsalen, förekom endast i liten utsträckning.
  • Senast ändrad den 15 april 2016