För att ta reda på mer om hur situationen ser ut i elevhälsan i relation till de ökande andelen nyanlända barn och unga under hösten 2015 genomfördes under december 2015 en webbenkät där 270 personer i olika professioner besvarade enkäten.

Syftet med enkäten var att få en bild av hur de som arbetar i elevhälsan upplever situationen, vilka möjligheter de ser och vilka förutsättningar som skulle krävas för att ta vara på möjligheterna. Bland de 270 personerna som svarade framgår det att arbetet inom elevhälsan på många håll påverkats av det ökande antalet nyanlända barn och unga under hösten 2015.
Två av tre som svarade på enkäten uppgav att de upplever att deras arbete påverkats.

Majoriteten svarande saknar resurser

Skolsköterskor är den yrkeskategori som i störst utsträckning uppgav att deras att deras arbete hade påverkats, där 86 procent angav att deras arbete påverkats. Ungefär hälften av de som svarade upplever att de saknar rätt kunskap och kompetens för att på ett bra sätt ta hand om nyanlända barn och ungas behov av stöd och hjälp.

Specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer upplever i något större utsträckning att de saknas rätt kunskap och kompetens än skolsköterskor och skolläkare.

De flesta som svarade på enkäten upplever att de saknas resurser för att arbeta med nyanlända barn och unga och knappt hälften av de som svarade på enkäten uppgav att de inte hinner med det arbete som de annars utför som en följd av det ökande antalet nyanlända barn och unga under hösten 2015. Framför allt skolsköterskor uppgav att de inte hinner med det ordinarie arbetet.

  • Senast ändrad den 15 april 2016