Att misslyckas i skolan ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa har en negativ påverkan på skolresultaten. Förskolans och skolans kompensatoriska roll innebär att barn och unga med olika förutsättningar och behov ges likvärdiga möjligheter att lyckas. Arbetet med bättre skolresultat utgår från sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa. Förskolans och skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt deras kompensatoriska roll är central i arbetet.

Vänd frånvaro till närvaro – Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner 

Läs rapporten ”Nuläge och utmaningar inom elevhälsa”

Skolmiljö och skolresultat

Kupol – En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa pågår 2013-2018. Forskningsprojektet drivs av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Mälardalens Högskola. Det övergripande syftet med Kupol (Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande) är att undersöka vilken betydelse skolans pedagogiska miljö har för ungdomars psykiska hälsa.

Information om Kupolstudien

Föredrag (20 minuter) om Kupolstudien

 

  • Senast ändrad den 27 oktober 2016