Det övergripande målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska inläggningarna av unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder.

De utsedda landstingen ska samverka med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (ersätter tidigare Statens Folkhälsoinstitut, FHI) och andra berörda myndigheter och organisationer. Samverkan med patient- och intresseorganisationer ska ske både lokalt och nationellt.


Sveriges Kommuner och Landsting har överenskommit med psykiatri Skåne:

 • Att genomföra en förstudie och sprida denna nationellt. Studien ska innehålla en sammanställning av aktuell kunskap inom området, både nationellt och internationellt. Därtill ska studien innehålla en redogörelse för de resurser som i dagsläget finns inom området i form av enheter och kunnig personal såväl i öppen- som slutenvård samt eventuella samverkanspartners verksamheter som har insatser inom detta område. Studien ska även innehålla en inventering av aktuella utvecklingsaktiviteter inom området samt hur dessa finansieras.
 • Att sammankalla och samordna de landsting som i detta sammanhang utgör noder till ett nationellt nätverk
 • Att genomföra gemensamma nationella aktiviteter inom området
 • Att kontinuerligt göra avstämningar om hur arbetet fortlöper med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting uppdrag till psykiatri Skåne, liksom region Västra Götaland och Stockholms läns landsting:

 • Att skapa en regional kunskapsnod där den egna regionens resurser inom området och resurser i andra landsting som vill vara delaktiga i aktuell nod länkas samman för att utbyta erfarenheter och skapa ny gemensam kunskap inom området.
 • Att skapa och delta i ett nationellt nätverk inom området som inbegriper hela Sverige
 • Att samla all den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå dels vad gäller förebyggande insatser, tidiga insatser och insatser för de allra svårast sjuka
 • Att skapa strukturer som gör det möjligt att sprida kunskap och ge handledning råd och stöd i enskilda ärenden.
 • Att ta fram underlag för jämförande studier vilket kan leda till en bättre uppföljning och utvärdering av vad som ger bra resultat.
 • Att utarbeta mätbara mål för projektet som sedan ska följas upp och redovisas i den slutrapport som SKL ska lämna till regeringskansliet.
 • Att samverka med andra organisationer
 • Senast ändrad den 21 oktober 2016