Vinnare 2016

Pristagare: Första linjen i Karlstadsområdet

Motivering: För att tillsammans med en expertgrupp av barn och unga utformat Första linjen i Karlstadsområdet så att barn och unga kan förstå, hantera och kommunicera kring sin psykiska hälsa.


Vinnare 2015

Pristagare: BUP Mellanvård Skövde

Motivering: Med befintliga medel har BUP Mellanvård i Skövde i samverkan med skola och socialtjänst utvecklat en vårdform till förmån för en sårbar grupp i samhället, barn och ungdomar med psykiska problem.


Vinnare 2014

Pristagare: Marieområdets ledningsgrupp för Hälsa lärande och trygghet i Umeå. Priset mottogs av skolområdeschef Lena Sundh, verksamhetschef Hälsocentralen Sinella Keskiniva, enhetschef Socialtjänsten Ulrika Block och enhetschef Elevhälsan Erika Holmberg.

Motivering: De har målmedvetet, engagerat och tålmodigt arbetat för att skapa samsyn och struktur bland alla medarbetare. Arbetet har resulterat i en verksamhet med ambitionen att tidigt nå alla barn och unga på området med rätt insats, i rätt tid och på rätt nivå.


Vinnare 2013

Pristagare: Hamnen Gustavsberg

Motivering: Hamnen har fungerat som nationell inspiratör vad gäller samverkan mellan såväl kommun och landsting som mellan olika professioner både från skola, sjukvård och socialtjänst.


Vinnare 2012

Pristagare: Kungsbacka för modellen ”En dörr in” – en samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP sedan 10 år.

Motivering: Arbetet präglas av stark vilja, stor uthållighet, öppenhet och engagemang för att upprätthålla och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Utmärkande för Kungsbacka är att man utvecklat rutiner och metoder för hur samverkan ska gå tillväga – exempelvis samordnad individuell plan – som sätter barnet i fokus.


Vinnare 2011

Pristagare: Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen

Motivering: För att man visat att hårt arbete kan ge en framgångsrik samverkan – exempelvis i arbetet med ökad skolnärvaro där man förutom kommun och landsting även lyckats få med andra aktörer som polisen.


Vinnare 2010

Pristagare: Landstinget i Jönköpings län tillsammans med Jönköpings kommun och Eksjö kommun.

Motivering: Pristagarna har tillsammans långsiktigt och envist strävat efter att skapa en välfungerande samverkan mellan aktörer inom landsting och kommun, frivilligsektor, forskning med flera. Särskilt värt att uppmärksamma är det framgångsrika arbetet med att skapa strukturer för gemensamt beslutsfattande – en helt avgörande framgångsfaktor för effektiv samverkan.


 

  • Senast ändrad den 1 februari 2017