Den 30-31 augusti 2016 anordnade Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) ett tvådagars arbetsmöte med kunnig och erfaren personal från förstalinjeverksamheter för barns psykiska hälsa från olika delar av landet. Syftet med arbetsträffen var att diskutera och sammanställa den samlade erfarenheten av vilka problemställningar första linjen kan ge insatser vid och hur första linjen kan arbeta med upptäckt, kartläggning/bedömning, stöd och behandling vid dessa problemställningar.

Utifrån den praktiska erfarenheten från verksamheter och den aktuella kunskap som Uppdrag Psykisk Hälsa tagit del av har ett stödmaterial om innehållet i första linjen för barns- och ungas psykiska hälsa tagits fram. Vintern 2016/2017 var en utkastversion av materialet ute för granskning i första linjeverksamheterna, SKL:s organisation och nätverk samt till berörda professionsföreningar.

Efter omarbetning utifrån de synpunkter som inkom finns nu en första version av Stödmaterialet. Materialet ska ses som ett arbetsdokument som kommer att förändras över tid.

  • Senast ändrad den 3 oktober 2017