Den samlade bilden är att barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa ofta ”faller mellan stolarna” då det saknas etablerade strukturer för att erbjuda stöd och vård. Det finns ett glapp mellan de insatser som erbjuds generellt till alla barn och unga och det stöd och vård som kan erbjudas inom specialistnivån inom vård och omsorg.

Första linjen ger rätt hjälp i rätt tid

Första linjen finns för att kunna ge rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på, eller har risk för, psykisk ohälsa. En lättillgänglig första linje behövs för barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa.

Första linjen bygger på ett helhetstänkande utifrån förståelsen att olika faktorer kan påverka varandra och bildar en helhet så som:

 • psykisk hälsa
 • medicinska faktorer
 • psykologiska faktorer
 • sociala faktorer
 • och skolsituation

Vad krävs av verksamheter med en första linje?

De verksamheter som har ett ansvar att fungera som första linjen ska kunna:

 1. identifiera olika former av problematik
 2. göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa
 3. behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa
 4. identifiera svårare former av psykisk ohälsa
 5. snabbt remittera vidare till rätt instans

 Vad kännetecknar en effektiv första linje?

Det tidigare Modellområdesprojektet och Psynkprojektet (2009-2014) har bidragit till att identifiera komponenter för en effektiv första linje:

 • vara lättillgänglig,
 • möjlighet till tidig upptäckt,
 • bred kompetens och kvalitativa insatser,
 • god samverkan med gränsande aktörer, och
 • god struktur för systematisk uppföljning

Första linjeansvaret är inte tydligt lagreglerat och det saknas riktlinjer för ansvarsfördelningen inom och mellan kommuner och landsting.

 

Kartläggning Första linje-verksamheter landstinget

Under 2017 har Uppdrag Psykisk Hälsa bett landsting att rapportera in vilka verksamheter som har ett uppdrag att arbeta med insatser på Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. De mottagningar som rapporterades in sammanställdes och skickades till Nätverket för Ledning och styrning av Psykiatrin för påseende. I listan finns samtliga mottagningar som rapporterades in presenterades. Listan ger en överblick över hur det såg ut vid tidpunkten för inrapportering.

Lista Första linje-verksamheter landstinget

Karta Första linje-verksamheter landstinget

Konferens Första linjen

  • Okt 4

   Konferens Första linjen 4 oktober

   Den 4 oktober 2017 anordnade Uppdrag Psykisk Hälsa en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med konferensen var att...

 • Senast ändrad den 15 april 2016