Behovsprövade stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär till barn och ungdomar som bor kvar i det egna hemmet/eller i någon form av stödboende, som inte integrerar behandling, kan vara alternativ till institutionsplaceringar. Familjehemsplaceringar omfattas inte av definitionen.

På flera håll i landet har verksamheter utvecklats, för att både uppnå bättre utfall och för att förhindra placeringar av barn och unga. Denna typ av insatser är potentiellt en av de bästa sociala investeringar som kan göras. Även om verksamheterna kan organiseras på olika sätt, så är en förutsättning för välfungerande hemmaplanslösningar god samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

  • Senast ändrad den 14 december 2016