Region Jönköpings län

I överenskommelsen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS beskrivs bland annat:

  • hur man ska arbeta med SIP för de barn och unga som placeras och har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • hur barn och unga som placeras i annat län/region än det egna med stöd av riksavtalet har rätt till hälso- och sjukvård från det landsting/region där barnet/den unge placeras.

Här kan du ta del av överenskommelsen från 2015 mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS 

 Se intervju med Marie Rahlén Altermark, forsknings- och utvecklingsledare, region Jönköpings län. Hon berättar om lokalt arbete med upphandling av HVB-hem

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. (Kommentarerna till riksavtalet underlättar landstingens arbete med att praktiskt tillämpa avtalet.)

Region Dalarna

Anna-Maria Norén med långvarig erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete och ledningsarbete inom BUP i landstinget Dalarna, delar med sig av sin erfarenhet och sina tankar om samarbete mellan kommun och landsting för de barn och ungdomar som har behov av samordnade insatser.

Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB)

Kapitel 1. Så arbetade vi fram vår länsövergripande överenskommelse

HVB överenskommelse Region Dalarna

Kapitel 2. Varför det kan bli så bra när vi arbetar med samordnad individuell plan

Implementering SIP Landstinget Dalarna

Region Halland

Region Halland arbetade 2008 fram ett avtal som beskriver hur ansvarsfördelningen ska se ut. Läs mer om detta i pdf:erna nedan, Länsövergripande avtal, barn och ungdom, samt Utvärdering av länsövergripande avtal från 2011.

Länsövergripande avtal, barn och ungdom

Utvärdering av länsövergripande avtal

Processbeskrivning – Förfarande vid externa placeringar

  • Senast ändrad den 15 oktober 2016