Barn och unga kan vara i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer inom såväl kommun som landsting.
Insatserna från de olika aktörerna måste vara sammansatta och utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation. Myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka med andra myndigheter när det berör frågor om barn som far illa eller riskerar fara illa.

Överenskommelser behöver också upprättas inom respektive huvudman om hur verksamheterna där ska samverka. Alla överenskommelser behöver vara aktuella och kända för medarbetarna. Kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning, skyldigheten inbegriper även barn och unga.

Vi arbetar med frågor om:

  • Integrerade insatser till barn med komplicerad problematik
  • Vad som krävs av samhällets stödfunktioner för att barn med behov av komplexa stödinsatser ska klara målen i skolan, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället
  • Samordnad individuell plan, SIP, för barn och unga. Läs mer om SIP för barn och unga
  • Hur samhället säkerställer att barn med allvarliga sjukdomar, funktionshinder eller bådadera, får del av generella hälsofrämjande insatser
  • Hur barn som riskerar att fara illa uppmärksammas i våra system och hur tillförlitliga rutiner utformas
  • Hur resultat och måluppfyllelse kan mätas

Alex om barn i behov av sammansatt stöd

 

 

  • Senast ändrad den 27 oktober 2016