Barn i behov av sammansatt stöd

Samhällets stödfunktioner behöver kunna ge barn och unga ett sammansatt stöd.

Barn och unga kan vara födda med, förvärva eller uppleva svårigheter. Föräldrar och närstående kan ha olika förmågor och möjligheter att stödja barnet, ungdomen i en positiv utveckling. I kommunen och landstinget, regionen finns flera verksamheter som arbetar med att ge barn och unga stödinsatser för att de exempelvis ska klara kraven i skolan, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till en god delaktighet i samhället.  När samtidiga stödinsatser ges behöver de utgå från barnets eller ungdomens aktuella livssituation  och ofta vara sammansatta och synkroniserade. Myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka med andra myndigheter när det berör frågor om barn som far illa eller riskerar fara illa.

Överenskommelser behöver upprättas såväl inom respektive huvudman som mellan huvudmännen om hur verksamheterna ska samverka. Alla överenskommelser behöver vara aktuella och kända för medarbetarna. Kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning, skyldigheten inbegriper även barn och unga.

Vi arbetar bland annat med frågor om:

  • Vad som krävs av samhällets stödfunktioner för att barn med behov av komplexa stödinsatser ska klara målen i skolan, uppleva god livskvalitet och ha möjlighet till god delaktighet i samhället
  • Samordnad individuell plan, SIP, för barn och unga. Läs mer
  • Integrerade insatser till barn med komplicerad problematik
  • Hur barn som riskerar att fara illa uppmärksammas i våra system och hur tillförlitliga rutiner utformas
  • Hur resultat och måluppfyllelse kan mätas

Alex om barn i behov av sammansatt stöd

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?