Stöd till samordnare

“Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” genomförs i tre faser:

1. Behovsanalys
2. Planering
3. Utbildning och spridning

Det finns vägledningsdokument och annat material som stödjer dig i att samordna arbetet i de olika faserna. Som samordnare har du tillgång till löpande stöd från Uppdrag Psykisk Hälsas centrala kansli. Kontaktuppgifter till oss och till andra samordnare i regioner hittar du nedan.

1. Behovsanalys

Första steget är att analysera vilket behov av förstärkta arbetssätt i mötet med asylsökande och nyanlända som finns i din region. Detta genomförs genom att du skickar ut ett webbformulär till utvalda representanter där de får ge sin bild av behovet. Förslag på webbformulär finns framtaget och administreras av oss.

Du får hjälp av oss att analysera resultatet och att se vilka av våra utbildningar och verktyg som matchar era behov. Vi kan också ge dig stöd att ta fram ett förslag till beslutsunderlag för hur ert landsting/region ska ta del av och sprida kunskaperna, som du sedan färdigställer utifrån era lokala rutiner för beslut. Det sista steget i behovsanalysen är att du föredrar beslutsunderlaget i lämpligt beslutsforum i er region.

2. Planering

Utifrån beslutet som regionen tagit om programdeltagande utifrån behovsanalysen (fas 1) får du stöd i att ta fram en detaljerad spridningsplan för hur kunskapen från de nationella utbildningarna får spridning inom landstinget/regionen. Planen tas fram i dialog med era verksamhetsföreträdare och medarbetare. De medarbetare som ni ger i uppgift att sprida kunskapen lokalt kallas inom programmet för ”spridningsledare”. Du säkerställer att spridningsledarna anmält sig till de nationella utbildningstillfällena (i Stockholm). Spridningsplanen innefattar också aktiviteter för kommunikation och uppföljning.

3. Utbildning och spridning

I spridningsfasen är din roll att stödja och följa upp genomförandet av spridningsplanen. Detta omfattar att följa upp att spridningsledarna genomför planerade aktiviteter samt att återrapportera resultatet till oss.

Spridningen utifrån spridningsplanen omfattar tre huvudsakliga aktiviteter:

  • Nationell utbildning
  • Lokal utbildning
  • Uppföljning

Nationell utbildning

Spridningsledarna deltar i nationella utbildningarna som anordnas av oss i Stockholm. På de nationella utbildningarna får de material och stöd för att kunna utbilda andra utbildare och personal lokalt.

Lokal utbildning

Spridningsledarna använder material och stöd från nationella utbildningar för att utbilda andra utbildare och personal lokalt, utifrån spridningsplanen.

Uppföljning

Under hela spridningsfasen är en del av ditt arbete att löpande följa upp genomförda aktiviteterna utifrån spridningsplanen. Vid två tillfällen under vintern 2017 ombeds du att återrapportera status, utifrån spridningsplanen, till oss.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?