Stöd till regioner

Programmet Hälsa i Sverige är ett omfattande kunskapslyft där SKR jobbar nära deltagande landsting och regioner.

Kunskapslyftet möjliggörs genom att regeringen i juni 2016 beviljade SKR 30 miljoner kronor för att stärka en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Landsting och regioner i hela landet får genom programmet stöd för att förbättra vården och omsorgen. Vår ambition är att all personal som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete ska få hjälp att göra ett ännu bättre jobb.

Tre delar – en helhet

Hälsa i Sverige består av tre faser:

 1. Behovet av förstärkta kunskaper inom landstinget/regionen kartläggs. Utifrån en analys av behovet fattar landstinget/regionen beslut om vilka delar av programmets utbildningar landstinget/regionen ska ta del av och sprida.
 2. Utifrån beslutet utformas en spridningsplan som beskriver hur kunskaperna från programmets nationella utbildningar ska spridas lokalt.
 3. Utbildning och spridning. Programmets modell för kunskapsspridning bygger på konceptet ”Train the Trainer” – utbildning av utbildare. På så sätt blir kunskapen snabbt tillgänglig för många medarbetare som kan använda den i sitt dagliga arbete med asylsökande och nyanlända. Det innebär:
 • Nationell utbildning. De medarbetare som utsetts att vara utbildare i spridningsplanen tar del av nationella utbildningstillfällen i Stockholm.
 • Lokal utbildning. Utbildarna som tagit del av de nationella utbildningstillfällena sprider kunskapen vidare i sina landsting/regioner genom att utbilda ytterligare utbildare eller genom att förmedla kunskapen direkt till personal.
 • Uppföljning. Landstinget/regionen följer upp hur spridningsarbetet fortlöper samt måluppfyllelse utifrån spridningsplanen. Uppdrag Psykisk Hälsa tar del av uppföljningen som en del i utvärderingen av programmet som helhet.

Utvecklingsresurser och ekonomiskt stöd

De landsting och regioner som väljer att delta i programmet Hälsa i Sverige får tillgång till ett ekonomiskt stöd på sammanlagt mellan 400 000 till 1,1 miljon kronor per landsting/region, flera typer av kostnadsfritt stöd i det praktiska genomförandet samt kostnadsfri anslutning och drift till ett verktyg för förbättrad styrning och uppföljning av asylsjukvården.

Ekonomiskt stöd i två delar

 • 300 000 kr erbjuds varje landsting/region som för att underlätta behovsinventeringen.
 • Därutöver erbjuds varje landsting/region mellan minst 100 000 kr till 800 000 kr, baserat på invånarantal, i samband med att landstinget/regionen tar beslut om vilka nationella utbildningar landstinget/regionen ska ta del av och hur kunskapen ska spridas lokalt.

Kostnadsfritt stöd i det praktiska genomförandet

 • Praktiskt stöd till behovsanalys, ta fram beslutsunderlag och spridningsplan
 • Utbildningar och utbildningsmaterial som kan användas lokalt
 • Praktiskt stöd till uppföljning av programdeltagande

Asylsjukvårdsplattformen

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända erbjuder SKR landsting och regioner att kostnadsfritt ansluta sig till ett verktyg för förbättrad styrning och uppföljning av asylsjukvården, den så kallade Asylsjukvårdsplattformen.

I plattformen kombineras migrationsverkets statistik om asylärenden med landstingets asylsjukvårdsdata. Exempel på användningsområden är:

 • Hälsoundersökningar. Hur stor andel asylsökande har fått en hälsoundersökning?
 • Psykisk hälsa. Hur stor andel av asylsökande med tecken på psykisk ohälsa får en insats?
 • Övrig vård. Hur ser konsumtionen av övrig vård ut bland asylsökande?

Plattformen är webbaserad och utnyttjar befintlig teknik i den så kallade Väntetidsdatabasen (Väntetider i vården, SKR) som alla landsting/regioner redan är anslutna till.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?