Samtliga landsting och regioner samarbetar med SKL i kunskapslyftet, som har blivit möjligt tack vare en överenskommelse med regeringen.

Under hösten 2016 analyserade landstingen vilka personalgrupper som behöver mer utbildning, och vilka utbildningar som är mest angelägna. Vilket stöd behövs för att förbättra vården och omsorgen för asylsökande och nyanlända? Dedikerade samordnare inom varje landsting har analyserat behoven baserat på underlag från fler än 300 olika verksamheter.

 

Utbildning i flera steg

SKL har tagit fram nationella utbildningar som motsvarar de faktiska behoven i regioner och landsting. De nationella utbildningarna är utformade för att ge deltagarna möjlighet att sprida kunskaperna vidare till kollegor och andra medarbetare.

Landstingen har skickat deltagare till de nationella utbildningarna med uppgift att sprida kunskap, verktyg och engagemang vidare inom sina egna regioner.

De nationella utbildningarna har genomförts under hösten 2016 och första kvartalet 2017. Totalt har närmare 2000 medarbetare från hela Sverige utbildats i de nationella utbildningarna.

 

Ny kunskap till 19.000 medarbetare

Kunskapslyftet är nu i en regional spridningsfas, där de som utbildats nationellt anpassar utbildningarna till regionala och lokala förutsättningar och utbildar sina kollegor. Den 30 mars 2017 hade närmare 9000 medarbetare utbildats lokalt. Ytterligare ca 8000 personer kommer att utbildas under 2017, varav den stora majoriteten under våren 2017. Sammantaget omfattar kunskapslyftet därmed närmare 19.000 medarbetare.

 

Resurser för utbildning av personal

Allt material som tagits fram inom ramen för Hälsa i Sverige är fritt att använda för utbildning. Du kan använda det för att lära dig mer på egen hand, eller för att anordna en utbildning på din arbetsplats.

 

Verktyg för positiv hälsoutveckling

Målet med Hälsa i Sverige är att ge landsting och regioner effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Det handlar om att öka kunskapen och stärka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer. Från grundläggande insatser som kommer alla asylsökande och nyanlända till del, till behandlingar i den specialiserade psykiatrin.

 

Följ oss genom nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet ger dig det senaste inom Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Prenumerera på nyhetsbrevet

Läs nyhetsbrevet 4 oktober 2017

Läs nyhetsbrevet 21 juni 2017

Läs nyhetsbrevet 23 maj 2017

Läs nyhetsbrevet 27 april 2017

Läs nyhetsbrevet 28 mars 2017

Läs nyhetsbrevet 1 mars 2017

Läs nyhetsbrevet 1 februari 2017

Läs nyhetsbrevet 18 januari 2017

Läs nyhetsbrevet 21 december 2016

Läs nyhetsbrevet 6 december 2016

Läs nyhetsbrevet 17 november 2016

Läs nyhetsbrevet 26 oktober 2016

Läs nyhetsbrevet 10 oktober 2016

 

Nationell spridning av beprövade verktyg och metoder

Kunskapslyftet har gjorts möjligt genom att regeringen i juni 2016 beviljade SKL 30 miljoner kronor för att stärka en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända. Du kan läsa mer om kunskapslyftet i slutrapporten som lämnades till Socialdepartementet den 28 februari 2017, rapporten finns också tillgänglig på engelska.

Hälsa i Sverige genomförs mot bakgrund av den förstudie som Uppdrag Psykisk Hälsa presenterade 2016. Förstudien visar att det finns möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända.

Syftet är att ge möjligheter för alla landsting och regioner att tillgodogöra sig de verktyg och arbetsmetoder som togs fram och prövades i förstudien. Du kan läsa mer om läsa mer om förstudien i rapporten som också finns i en kortfattad sammanfattning.

 

Länkar till dokument

Slutrapport 28 februari 2017: Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Final report February 28th 2017: Health in Sweden for asylum seekers and newly-arrived immigrants

Förstudie 31 mars 2016: Positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

Förstudie 31 mars 2016: Sammanfattning

  • Senast ändrad den 4 oktober 2017